Framsidan

Socialhandledning för barnfamiljer

Enligt stadsstrategin syftar man till att stödja familjer sektorsövergripande och satsa på tidigt och omfattande stöd. Tillgången till socialhandledning för barnfamiljer har förbättrats och tjänsten har utvidgats och utvecklats. Kön till tjänsten har dock blivit längre och tillgången på kompetent personal har försämrats.
Läs mer om socialhandledningen för barnfamiljer ›

Mål för koncernen

I ägarstrategier uppställs mål för dottersammanslutningar. Det är dock svårt att utvärdera uppnåendet av målen, eftersom uppställandet av mål är otydligt.
Läs mer om målen för koncernen ›

Stadens ekonomi

2023 var det första året då social-, hälsovårds- och räddningssektorns utgifter och intäkter inte längre ingick i den ekonomi som staden själv finansierar. Strukturreformen har haft endast en liten effekt på Helsingfors stads ekonomi mätt med nyckeltal.
Läs mer om stadens ekonomi ›

Stöd till främmandespråkiga elever i grundskolor

Främmandespråkiga elevers inlärning har stötts i stadens finskspråkiga grundskolor, men en del av åtgärderna är ofullbordade eller småskaliga. Språkligt stöd genomförs på varierande sätt i skolorna, eftersom skolornas resurser för och färdigheter i att ordna stöd varierar.
Läs mer om stöd till främmandespråkiga elever i grundskolor ›

Uppnåendet av målet Kolneutral Hamn

Helsingfors Hamns mål om att minska utsläppen från fartyg uppnås ganska säkert 2030. Utsläppen från tung trafik och arbetsmaskiner har ännu inte minskat betydligt.
Läs mer om uppnåendet av Hamnens kolneutralitetsmål ›

Bibliotekens dragningskraft och främjande av läsning

Biblioteksanvändarna har kommit tillbaka till biblioteken 2023 efter coronapandemin, eftersom besöksantalet har ökat jämfört med 2020–2022. Lågstadieelevernas biblioteksbesök genomförs på ett heltäckande sätt, men det är svårare att nå högstadieelever och elever på andra stadiet.
Läs mer om bibliotekens dragningskraft och främjande av läskunnighet ›

Utveckling av kulturunderstöden

Kulturunderstöden har delvis utvecklats i enlighet med stadsstrategin och kulturtjänsternas servicestrategi, men det har inte varit möjligt att följa upp om understöden omfattar nya aktörer och konstarter.
Läs mer om utvecklingen av kulturunderstöden ›

Stärkande av ungdomsarbetet

Under coronapandemin blev ambulerande arbete en del av det grundläggande ungdomsarbetet. Ungdomsarbetsenheternas resurser står dock inte i proportion till de ökade arbetsuppgifterna och behoven. Det har blivit svårare att rekrytera personal.
Läs mer om utvärderingen gällande stärkande av ungdomsarbetet ›

Framskridande av stadsförnyelsen

Stadsförnyelsen har inletts nyss, och tills vidare har endast relativt små åtgärder genomförts i områdena. Man har dock försökt främja målen för stadsförnyelsen.
Läs mer om stadsförnyelsens framskridande ›

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns beredskap för störningssituationer och undantagsförhållanden

Social-hälsovårds- och räddningssektorn har i huvudsak förberett sig för störningssituationer och undantagsförhållanden på ändamålsenligt sätt, men observationerna tyder på att beredskapen bör utvecklas även framöver.
Läs mer om social-, hälsovårds- och räddningssektorns beredskap för störningssituationer och undantagsförhållanden ›

Vinterunderhåll av gång- och cykelvägarna

Andelen nöjda med vintercyklingen har inte kunnat ökas. Åtgärderna för förbättring av vinterförhållandena för gångvägarna är nyligen inledda. Genom att beakta vinterunderhållet redan vid planering av markanvändningen möjliggör man en mer fungerande hantering av snö.
Läs mer om vinterunderhållet av gång- och cykelvägarna ›

Förebyggande av drogrelaterade dödsfall i missbrukartjänsterna

I stadens missbrukartjänster har man förbättrat drogberoende personers tillgång till vård genom många reformer som har gjort det lättare att få opioidsubstitutionsbehandling och avgiftningsvård. Reformernas effekter på tillgången till andra missbrukartjänster kunde inte bedömas, eftersom reformerna är nya och det saknades jämförbar statistik. Genom tjänster för drogberoende personer kan man också minska olägenheterna på grund av drogmissbruk samt förbättra trivseln och säkerheten i området, men det råder brist på lokaler.
Läs mer om förebyggandet av drogrelaterade dödsfall i missbrukartjänsterna ›

Förverkligande av de bindande målen

42 procent av de bindande verksamhetsmålen uppfylldes. 58 procent av mätarna för att beskriva uppnåendet av målen uppfylldes. Coronapandemin hade fortfarande en direkt inverkan på hur målen för kultur- och fritidssektorn uppnåddes.
Läs mer om måluppfyllelsen för de bindande målen för 2022 ›

Ibruktagande av personal- och löneförvaltningssystemet Sarastia

Införandet av personal- och löneförvaltningssystemet Sarastia misslyckades på flera olika områden. Det fanns brister i ledningen, verksamhetsmodellerna, kompetensen och systemets prestanda. Man satsade inte tillräckligt på ibruktagandet och särskilt på förändringsledningen.
Läs mer om ibruktagandet av Sarastia ›

Mål för koncernen

Från och med budgeten för 2022 har stadsfullmäktige inte längre ställt upp mål för dottersammanslutningar inom stadskoncernen. I praktiken har beslutanderätten när det gäller uppställandet av mål delegerats till stadsstyrelsen i det koncerndirektiv som godkänts 1.3.2023. Revisionsnämnden anser att åtminstone de mest betydande dottersammanslutningarna bör ha mål som de ska rapportera till stadsfullmäktige.
Läs mer om uppställandet av mål för koncernen ›

Stadens ekonomi

Stadens ekonomi var stabil trots att lånebeståndet ökade något. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn finansieras av staten sedan ingången av 2023, och detta förändrar avsevärt finansieringsbasen.
Läs mer om ekonomin ›

Effektiv användning av byggnadsegendom

Staden har utvecklat processerna för förvaltning av och avstående från byggnadsegendom samt principerna för ägande, men för närvarande stöder de inte helt och hållet de strategiska målen och servicebehoven. Processen för avståendet från lokaler har utvecklats nyligen, så dess effekter blir synliga först senare.
Läs mer om förvaltningen av byggnadsegendomen ›

Personalens arbetshälsa samt dragnings- och hållkraft i seniorcenter

Seniorcentren har strävat efter att förbättra personalens arbetshälsa samt dragnings- och hållkraften, men på basis av mätarna bör de utvecklas även i framtiden.
Läs mer om personalens arbetshälsa samt dragnings- och hållkraften vid seniorcenter ›

Personalens arbetshälsa samt dragnings- och hållkraft inom småbarnspedagogiken

Enligt stadstrategin ska arbetsförhållandena och tillgången på personal förbättras inom småbarnspedagogiken. Sektorn för fostran och utbildning har genomfört flera åtgärder, men personalens arbetshälsa samt dragnings- och hållkraften har försämrats på grund av personalbristen.
Läs mer om personalens arbetshälsa samt dragnings- och hållkraften inom småbarnspedagogiken ›

Främjande av välbefinnandet för studerande på andra stadiet

Inom sektorn för fostran och utbildning har det genomförts många åtgärder för att förbättra studerandenas välbefinnande och öka samhörigheten. Det är dock svårt att få tillgång till psykologtjänsterna inom studerandevården och det finns kö till fortsatt vård.
Läs mer om främjandet av välbefinnandet hos studerande på andra stadiet ›

Vuxnas tillgång till tidiga mentalvårdstjänster

Staden har försökt förbättra vuxnas tillgång till tidiga mentalvårdstjänster genom att till exempel utbilda personalen och öppna fler verksamhetsställen för Mieppi-mentalvårdstjänsten med låg tröskel. Ibruktagandet av ny arbetsutrustning i och med utbildningarna har ännu inte visat sig för kunder i form av snabbare tillgång till vård.
Läs mer om vuxnas tillgång till tidiga mentalvårdstjänster ›

Mödra- och barnavårdsrådgivningstjänster som stöd för barnfamiljer

Mödra- och barnavårdsrådgivningstjänsterna strävar efter att beakta familjernas individuella behov. Familjer får dock inte alltid stöd särskilt snabbt, och det finns behov av att förbättra vårdens kontinuitet.
Läs mer om rådgivningsbyråtjänsterna ›

Tjänster som stöder närståendevårdarnas ork inom familje- och socialservicen

Avlösarservicen för vård av personer under 65 år under närståendevårdarens ledighet motsvarar inte alltid behovet hos de olika klientgrupperna. Det finns inte tillräckligt med avlastningsvårdplatser för alla klientgrupper.
Läs mer om tjänsterna som stöder närståendevårdarnas ork ›

Inverkan av planläggningen av bostadsområden på grönområden

Vid planläggning av bostadsområden har man försökt bevara grönområden och värdefulla naturobjekt. Boende har dock anvisats på grönområden, eftersom planläggningen även genomför mål för bostadsproduktion.
Läs mer om hur planläggningen av bostadsområden påverkar grönområdena ›

Stadsbornas delaktighet vid detaljplanering

Stadsbornas möjligheter att delta i detaljplaneringen är mer omfattande än vad krävs enligt lagstiftningen. Mindre aktiva grupper aktiveras vid behov.
Läs mer om stadsbornas delaktighet vid detaljplanering ›

Säkerhet i olika delar av staden

Antalet brott som begås av unga har legat på nästan samma nivå under de senaste åren. Däremot ökar antalet allvarliga brott mot person som begås av unga. Å andra sidan finns det en tydlig nedgång i polisens larmuppgifter när det gäller störande beteende och vandalism.
Läs mer om säkerheten i olika delar av staden ›

Främjande av hållbara färdsätt

Andelen hållbara färdsätt har inte ökat. Främjandet av gående är i inledande fasen och bedrivs med knappa resurser.
Läs mer om främjandet av hållbara färdsätt ›

Att göra bilkörningen, gångtrafiken och logistiken smidigare i Helsingfors stadskärna

Staden har genomfört flera åtgärder som skrivits in i stadsstrategin och olika program för att göra gångtrafiken, biltrafiken och logistiken smidigare, men några betydande effekter kan inte observeras ännu.
Läs mer om att göra gångtrafiken, biltrafiken och logistiken smidigare i Helsingfors stadskärna ›