Information om revisionsnämnden

Nämndens sammansättning
Nuutti Hyttinen, ordförande
Dani Niskanen, vice ordförande
Iida Haglund
Jussi Junni
Nita Austero
Sandra Hagman
Petrus Pennanen
Mikael Jungner
Terhi Peltokorpi

Revisionsnämnden är ett organ som är direkt underställt stadsfullmäktige. Dess uppgift är att svara för organiseringen av granskningen av Helsingfors stads och stadskoncernens förvaltning och ekonomi och för den i kommunallagen avsedda bedömningen. Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om, såsom valet av stadens revisor.

Nämnden bedömer årligen huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i staden och stadskoncernen. Dessutom har nämnden till uppgift att bedöma huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. De iakttagelser som hänför sig till bedömningen presenteras för fullmäktige i en utvärderingsberättelse. Nämnden kan för fullmäktige ta fram separata rapporter om ärenden som är betydande för stadens verksamhet och hushållning. Helsingfors stads revisionskontor biträder nämnden i genomförandet av utvärderingsuppdraget. Alla rapporter av revisionsnämnden publiceras på den här webbsidan.

Stadsfullmäktige utsåg 2.8.2021 revisionsnämnden för åren 2021–2024. Nämnden har nio ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. Ordföranden och vice ordföranden ska vara stadsfullmäktigeledamöter. Nämnden är uppdelad i kommittéer.

Ytterligare upplysningar om revisionsnämndens arbete lämnas av revisionsnämndens sekreterare Vilma Lamminpää. Frågor angående utvärderingsprocessen och utvärderingsberättelsen besvaras av Liisa Kähkönen.

Vilma Lamminpää
controller
09-310 36581
fornamn.efternamn(a)hel.fi


utvärderingschef
09-310 36545
fornamn.efternamn(a)hel.fi