Information om revisionsnämnden

Nämndens sammansättning
Dan Koivulaakso, ordförande
Kauko Koskinen, vice ordförande
Iida Haglund
Sanna Lehtinen
Minna Salminen
Juhani Strandén
Paul Taimitarha
Auni-Marja Vilavaara
Tuomas Viskari

Revisionsnämnden är ett organ som är direkt underställt stadsfullmäktige. Dess uppgift är att svara för organiseringen av granskningen av Helsingfors stads och stadskoncernens förvaltning och ekonomi och för den i kommunallagen avsedda bedömningen. Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om, såsom valet av stadens revisor.

Nämnden bedömer årligen huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i staden och stadskoncernen. Dessutom har nämnden till uppgift att bedöma huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. De iakttagelser som hänför sig till bedömningen presenteras för fullmäktige i en utvärderingsberättelse. Nämnden kan för fullmäktige ta fram separata rapporter om ärenden som är betydande för stadens verksamhet och hushållning. Helsingfors stads revisionskontor biträder nämnden i genomförandet av utvärderingsuppdraget. Alla rapporter av revisionsnämnden publiceras på den här webbsidan.

Stadsfullmäktige utsåg 7.6.2017 revisionsnämnden för åren 2017–2020. Nämnden har nio ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. Ordföranden och vice ordföranden ska vara stadsfullmäktigeledamöter. Nämnden är uppdelad i kommittéer.

Ytterligare upplysningar om revisionsnämndens arbete lämnas av revisionsnämndens sekreterare Liisa Kähkönen. Frågor angående utvärderingsprocessen och utvärderingsberättelsen besvaras av Minna Tiili.

Liisa Kähkönen
ledande effektivitetsrevisor
09-310 36606
fornamn.efternamn(a)hel.fi

Minna Tiili
utvärderingschef
09-310 36545
fornamn.efternamn(a)hel.fi