Tillgänglighetsbeskrivning

Denna tillgänglighetsbeskrivning gäller Helsingfors stads webbplats ”Utvärderingsberättelsen”. Webbplatsens adress är https://www.arviointikertomus.fi/sv.

Stadens mål

I fråga om de digitala tjänsternas tillgänglighet är Helsingfors mål att sträva efter en nivå på minst AA- eller bättre enligt WCAG-anvisningarna, om det rimligen är möjligt.

Läge i fråga om kravenlighet

Denna webbplats uppfyller de lagstadgade kritiska tillgänglighetskraven enligt WCAG v2.1-nivån AA med följande upptäckta brister.

Otillgängligt innehåll

Det innehåll som nämns nedan uppfyller inte ännu alla lagstadgade tillgänglighetskrav.

Upptäckta brister

  • HTML-kod har använts för utformningen av innehållet. Detta kan påverka struktureringen av innehållet i vissa hjälpprogram. (1.3.1 Information och relationer)
  • I användargränssnittet finns element som inte visar tangentbordsfokus när användaren bläddrar visuellt på sidan utan mus, endast med tangentbordet. (2.4.7 Synlig fokus)
  • På webbplatsen finns länktexter där samma text leder till olika ställen. (2.4.4 Länkens syfte (i kontext))
  • På webbplatsen finns länkar som är intill varandra, där den ena har en länktext och den andra en ikon, men de leder till samma ställe. (1.1.1 Icke-textuellt innehåll)
  • Det finns brister i PDF-filernas identifierare. (1.3.1 Information och relationer)
  • Det finns brister i PDF-filernas maskinläsbarhet. (1.3.1 Information och relationer)
  • De utvärderingsberättelser i PDF-format från åren 2000–2018 som publicerats på webbplatsen och de utvärderingspromemorior från åren 2014–2019 som publicerats på webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Åtgärdande av brister

De två första bristerna är tekniskt utmanande att åtgärda. Om länktexter tas bort kan webbplatsens användbarhet försvagas. Utvärderingspromemoriorna i PDF-format och utvärderingsberättelserna i PDF-format från åren 2000–2018 åtgärdas inte för att göras tillgängliga.

Möjlighet att få information i tillgänglig form

Innehåll som man inte kan ta del av på grund av ovan nämnda brister kan begäras av administratören för denna webbplats.

Revisionskontoret

Förvaltningssekreterare Outi Helin
outi.helin@hel.fi
Tfn 09 310 36476

Utarbetande av tillgänglighetsbeskrivningen

Denna beskrivning utarbetades 14.9.2020 och uppdaterades 30.8.2023.

Utvärdering av tillgängligheten

I utvärderingen av tillgängligheten har man följt Helsingfors stads arbetsanvisningar och förfaranden, vars mål är att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsskeden.

Tillgängligheten har granskats med hjälp av program. Granskningen har utförts med Siteimproves automatiska testverktyg för tillgänglighet på webbplatser.

Uppdatering av tillgänglighetsbeskrivningen

Webbplatsens tillgänglighet sköts genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet ändras samt genom regelbundna granskningar. Denna beskrivning uppdateras i samband med ändringar på webbplatsen och granskningar av tillgängligheten.

Respons och kontaktuppgifter

För webbplatsens tillgänglighet ansvarar

Revisionskontoret

tarkastusvirasto@hel.fi
Tfn 09 310 36384

Anmälan om otillgängligt innehåll

Om användaren upplever att tillgänglighetskraven ändå inte uppfylls, kan hen meddela om detta per e-post till helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformuläret på www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/delta/feedback.

Möjlighet att begära ut uppgifter i tillgänglig form

Om användaren upplever att hen inte får webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan hen begära ut uppgifterna per e-post till helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformuläret på www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/delta/feedback. Man strävar efter att besvara förfrågningar inom rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, verkställandeförfarande

Om en person upplever att hens anmälan eller förfrågan inte har besvarats eller att svaret inte är tillfredsställande, kan hen anmäla saken till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland ges detaljerad information om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för övervakning av tillgänglighet
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Telefonväxel: 0295 016 000
Öppen: mån–fre kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stads mål är att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det ska vara så lätt som möjligt för alla stadsbor att ta sig fram och verka i Helsingfors samt att alla ska ha tillgång till allt innehåll och alla tjänster.

Staden främjar tillgängligheten i digitala tjänster genom att förenhetliga publiceringsarbetet och ordna utbildning med fokus på tillgänglighet för personalen.

Tillgänglighetsnivån på webbplatserna följs upp kontinuerligt i upprätthållandet av webbplatserna. Man reagerar genast på upptäckta brister. Man strävar efter att göra de ändringar som behövs så snabbt som möjligt.

Personer med funktionsnedsättningar och användare av tekniska hjälpmedel

Staden erbjuder rådgivning och stöd för personer med funktionsnedsättningar och användare av tekniska hjälpmedel. Stöd finns på Helsingfors stads rådgivningswebbplats och per telefon.

Godkännande av tillgänglighetsbeskrivningen

Denna beskrivning godkändes 11.5.2021
Revisionskontoret
Helsingfors stad