Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin "Arviointikertomus"-verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://www.arviointikertomus.fi/fi.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

  • Sisällön muotoilemiseen on käytetty HTML-koodia. Tämä saattaa vaikuttaa joidenkin apuohjelmien sisällön jäsentämiseen. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
  • Käyttöliittymässä on elementtejä, jotka eivät osoita näppäimistökohdistusta kun käyttäjä selaa sivua näönvaraisesti ilman hiirtä pelkän näppäimistön avulla. (2.4.7 Näkyvä kohdistus)
  • Sivustolla on linkkitekstejä, joissa samaa tekstiä käytetään ohjaamaan eri kohteisiin. (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
  • Sivustolla on viereisiä linkkejä, joista toisessa on linkkiteksti ja toisessa linkin kuvake, mutta ne osoittavat samaan kohteeseen. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)
  • Pdf-tiedostojen merkintätunnisteissa on puutteita. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
  • Pdf-tiedostojen koneluettavuudessa on puutteita. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
  • Sivustolla julkaistut PDF-muotoiset arviointikertomukset vuosilta 2000–2018 ja sivustolla julkaistut arviointimuistiot vuosilta 2014–2020 eivät täytä saavutettavuudelle asetettuja vaatimuksia.

Puutteiden korjaus

Kaksi ensimmäistä puutetta ovat teknisesti haastavia korjata. Linkkitekstien poistaminen voisi heikentää sivuston käytettävyyttä. PDF-muotoisia arviointimuistioita vuosilta 2014–2020 ja vuosien 2000–2018 PDF-muotoisia arviointikertomuksia ei korjata saavutettavaksi. Vuotta 2022 koskevat, vuonna 2023 julkaistavat pdf-muotoiset arviointimuistiot tehdään saavutettaviksi.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.

Tarkastusvirasto
Hallintosihteeri Outi Helin
outi.helin@hel.fi
Puh. 09 310 36476

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 14.9.2020 ja päivitetty viimeksi 30.8.2023.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa
Tarkastusvirasto
tarkastusvirasto@hel.fi
Puh. 09 310 36384

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla Helsingin kaupungin neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 11.5.2021
Tarkastusvirasto
Helsingin kaupunki