Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Socialhandledning för barnfamiljer

Enligt stadsstrategin syftar man till att stödja familjer sektorsövergripande och satsa på tidigt och omfattande stöd. Tillgången till socialhandledning för barnfamiljer har förbättrats och tjänsten har utvidgats och utvecklats. Kön till tjänsten har dock blivit längre och tillgången på kompetent personal har försämrats.
Läs mer om socialhandledningen för barnfamiljer ›

Bibliotekens dragningskraft och främjande av läsning

Biblioteksanvändarna har kommit tillbaka till biblioteken 2023 efter coronapandemin, eftersom besöksantalet har ökat jämfört med 2020–2022. Lågstadieelevernas biblioteksbesök genomförs på ett heltäckande sätt, men det är svårare att nå högstadieelever och elever på andra stadiet.
Läs mer om bibliotekens dragningskraft och främjande av läskunnighet ›

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns beredskap för störningssituationer och undantagsförhållanden

Social-hälsovårds- och räddningssektorn har i huvudsak förberett sig för störningssituationer och undantagsförhållanden på ändamålsenligt sätt, men observationerna tyder på att beredskapen bör utvecklas även framöver.
Läs mer om social-, hälsovårds- och räddningssektorns beredskap för störningssituationer och undantagsförhållanden ›

Förebyggande av drogrelaterade dödsfall i missbrukartjänsterna

I stadens missbrukartjänster har man förbättrat drogberoende personers tillgång till vård genom många reformer som har gjort det lättare att få opioidsubstitutionsbehandling och avgiftningsvård. Reformernas effekter på tillgången till andra missbrukartjänster kunde inte bedömas, eftersom reformerna är nya och det saknades jämförbar statistik. Genom tjänster för drogberoende personer kan man också minska olägenheterna på grund av drogmissbruk samt förbättra trivseln och säkerheten i området, men det råder brist på lokaler.
Läs mer om förebyggandet av drogrelaterade dödsfall i missbrukartjänsterna ›

Mödra- och barnavårdsrådgivningstjänster som stöd för barnfamiljer

Mödra- och barnavårdsrådgivningstjänsterna strävar efter att beakta familjernas individuella behov. Familjer får dock inte alltid stöd särskilt snabbt, och det finns behov av att förbättra vårdens kontinuitet.
Läs mer om rådgivningsbyråtjänsterna ›

Förverkligande av de bindande målen

42 procent av de bindande verksamhetsmålen uppfylldes. 58 procent av mätarna för att beskriva uppnåendet av målen uppfylldes. Coronapandemin hade fortfarande en direkt inverkan på hur målen för kultur- och fritidssektorn uppnåddes.
Läs mer om måluppfyllelsen för de bindande målen för 2022 ›

Personalens arbetshälsa samt dragnings- och hållkraft i seniorcenter

Seniorcentren har strävat efter att förbättra personalens arbetshälsa samt dragnings- och hållkraften, men på basis av mätarna bör de utvecklas även i framtiden.
Läs mer om personalens arbetshälsa samt dragnings- och hållkraften vid seniorcenter ›

Vuxnas tillgång till tidiga mentalvårdstjänster

Staden har försökt förbättra vuxnas tillgång till tidiga mentalvårdstjänster genom att till exempel utbilda personalen och öppna fler verksamhetsställen för Mieppi-mentalvårdstjänsten med låg tröskel. Ibruktagandet av ny arbetsutrustning i och med utbildningarna har ännu inte visat sig för kunder i form av snabbare tillgång till vård.
Läs mer om vuxnas tillgång till tidiga mentalvårdstjänster ›

Tjänster som stöder närståendevårdarnas ork inom familje- och socialservicen

Avlösarservicen för vård av personer under 65 år under närståendevårdarens ledighet motsvarar inte alltid behovet hos de olika klientgrupperna. Det finns inte tillräckligt med avlastningsvårdplatser för alla klientgrupper.
Läs mer om tjänsterna som stöder närståendevårdarnas ork ›