Förverkligande av de bindande målen

Beräknad lästid: 2 minuter

Syftet med utvärderingen

Vid utvärderingen granskades huruvida de bindande verksamhetsmål som fullmäktige uppställt i budgeten 2022 har uppnåtts i staden och stadskoncernen. Som en del av utvärderingen av måluppfyllelsen tog man ställning till huruvida revisionsnämndens utvärdering av måluppfyllelsen överensstämmer med bokslutsrapporteringen.

Slutsatser

Budgeten för 2022 innehöll sammanlagt 33 av stadsfullmäktige godkända bindande verksamhetsmål för sektorerna, affärsverken och ämbetsverken. 42 procent av dem uppfylldes. Sammanlagt användes 59 mätare för beskrivning av måluppfyllelsen. 58 procent av dem uppfylldes. I bokslutet bedömdes att 19 bindande verksamhetsmål uppfylldes inte, vilket är ett mål fler än vad revisionsnämnden bedömde. Revisionsnämnden kunde inte ta ställning till huruvida ett av målen för social- och hälsovårdssektorn var uppfyllt, eftersom inga målvärden hade fastställts för det i budgeten. Enligt byggtjänsten Stara är orsaken till att målet för förnybar diesel inte uppnåddes att personalen förhåller sig misstänksam till lämpligheten av förnybar diesel för arbetsmaskiner och att arbetstagarna tror att de sparar genom att tanka fossilt bränsle. Staras avtalspris på förnybar diesel är dock nästan detsamma som priset på fossil diesel.

Över hälften av centralförvaltningens mål uppfylldes. Detta berodde dels på att endast två av centralförvaltningens 14 mål hade fler än en mätare. Två av de fem bindande målen för stadsmiljösektorn uppfylldes. Två av de fyra målen för social- och hälsovårdssektorn uppfylldes. Sektorn för fostran och utbildning samt kultur- och fritidssektorn hade två bindande mål var, men inget av målen uppfylldes. Ännu i början av 2022 hade coronapandemin en direkt inverkan särskilt på hur målen för kultur- och fritidssektorn uppnåddes.

Revisionsnämnden konstaterar att

social-, hälsovårds- och räddningssektorn ska

  • fastställa mätare för de bindande verksamhetsmålen så att även deras målvärden beskrivs i budgeten.

affärsverket för byggtjänster (Stara) ska

  • i framtiden säkerställa att personalen förbinder sig till att uppfylla de bindande verksamhetsmålen.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.