Vuxnas tillgång till tidiga mentalvårdstjänster

Nainen istuu kalliolla. Kuvaaja: Jussi Hellsten

Beräknad lästid: 2 minuter

Syftet med utvärderingen

Utvärderingens huvudfråga var: Har staden gjort det lättare för vuxna att i ett tidigt skede få tillgång till mentalvårdstjänster? Utvärderingen begränsades till de tidiga mentalvårdstjänster och mentalvårdstjänster med låg tröskel för vuxna inom primärvården som staden genomförde i form av öppenvård.

Slutsatser

Staden har vidtagit flera utvecklingsåtgärder i enlighet med stadsstrategin för att underlätta vuxnas tillgång till tidiga mentalvårdstjänster. Utvecklingsåtgärderna omfattade bland annat utvidgning av Mieppis verksamhet samt införande av korttidsterapi i första linjen, handledd egenvård och Terapinavigatorn. Dessutom strävar staden efter att öka utbudet av psykosociala behandlingar som finns tillgängliga inom primärvården, inklusive digitala tjänster. Enligt utvärderingen har åtgärderna dock ännu inte gjort det lättare för kunderna att få tillgång till mentalvårdstjänster och kunderna får inte tillgång till den vård de behöver tillräckligt snabbt.

Staden har försökt förbättra tillgången till tjänsterna genom en ny enhet för korttidsterapi som öppnades i Böle i mars 2023. Ett fjärde verksamhetsställe för Mieppi har också öppnats vid enheten för korttidsterapi. Dessutom har tillgången till korttidspsykoterapi förbättrats genom att öka antalet beviljade servicesedlar. Kunden måste dock vänta på sedeln längre än tidigare på grund av att handläggningstiden för ansökningarna har förlängts. Staden strävar efter att även i framtiden kunna erbjuda mentalvårdskunder individualiserade tjänster på rätt nivå med hjälp av en modell för graderad mentalvård. Ett utkast till beskrivning av modellen för graderad vård har utarbetats, men beskrivningsarbetet är inte slutfört.

Revisionsnämnden konstaterar att

social-, hälsovårds- och räddningssektorn ska

  • så snart som möjligt fastställa graderingen av mentalvården för vuxna i samarbete med alla de instanser som ansvarar för vuxnas mentalhälsa. I samband med graderingen ska mentalvårdskundernas framskridande i vårdkedjan samt de ansvariga instanserna för tjänsterna tydligt fastställas.
  • införa beskrivningen av graderingen av vården både i stadens interna kundhänvisning och i informationen om tjänsterna till kunder.
  • ge dem som gör ansökningar om servicesedlar för korttidspsykoterapi tillräckliga anvisningar och tillräcklig utbildning så att processen för handläggning av servicesedlar inte bromsas på grund av brister i ansökningar.
  • säkerställa att mentalvårdstjänsterna inom primärvården får tillräckligt konsultationsstöd från stadens psykiatriska konsultationsgrupper.
  • säkerställa att mentalvårdspatienter med allvarliga symtom får den vård som de behöver, antingen genom att öka expertisen och resurserna inom primärvården för att vårda patienterna eller genom att lösa upp specialvårdens remisskriterier.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.