Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Lapsiperheiden sosiaaliohjaus

Kaupunkistrategian mukaan perheitä tuetaan monialaisesti, ja varhaiseen ja laaja-alaiseen tukeen suunnataan voimavaroja. Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen saatavuutta on parannettu ja palvelua on laajennettu ja kehitetty. Kuitenkin odotusaika palveluun on kasvanut, ja osaavan henkilöstön saatavuus on heikentynyt.
Lue lisää lapsiperheiden sosiaaliohjauksesta ›

Kirjastojen vetovoimaisuus ja lukemisen edistäminen

Kävijät ovat löytäneet takaisin kirjastoihin koronapandemian jälkeen vuonna 2023, sillä kirjastokäyntien määrä on kasvanut vuosiin 2020–2022 verrattuna. Alakoululaisten kirjastovierailut toteutuvat kattavasti, mutta yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat tavoitetaan heikommin.
Lue lisää kirjastojen vetovoimaisuudesta ja lukutaidon edistämisestä ›

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi on varautunut häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin pääosin asianmukaisella tavalla, mutta havaintojen perusteella kehitystyötä tulee tehdä tulevaisuudessakin.
Lue lisää sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin ›

Huumekuolemien ehkäiseminen päihdepalveluissa

Kaupungin päihdepalveluissa on helpotettu huumeriippuvuudesta kärsivien hoitoon pääsyä useilla uudistuksilla, jotka ovat parantaneet opioidikorvaushoitoon ja vieroitushoitoon pääsyä. Uudistusten vaikutuksia muihin päihdepalveluihin pääsyyn ei voitu arvioida, koska uudistuksista on kulunut vain vähän aikaa ja vertailukelpoista tilastotietoa puuttui. Huumeriippuvuudesta kärsivien palveluilla voidaan myös vähentää huumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja ja parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta, mutta tiloista on puutetta.
Lue lisää huumekuolemien ehkäisystä päihdepalveluissa ›

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut lapsiperheiden tukena

Äitiys- ja lastenneuvolapalveluissa pyritään huomioimaan perheiden yksilölliset tarpeet. Perheet eivät kuitenkaan aina saa erityistä tukea riittävän nopeasti, ja hoidon jatkuvuudessa on parannettavaa.
Lue lisää neuvolapalveluista ›

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitovista toiminnan tavoitteista toteutui 42 prosenttia. Tavoitteiden toteutumista kuvaavista mittareista toteutui 58 prosenttia. Koronapandemia vaikutti vielä varsinkin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteiden toteutumiseen.
Lue lisää vuoden 2022 sitovien tavoitteiden toteutumisesta ›

Henkilöstön työhyvinvointi sekä pito- ja vetovoima seniorikeskuksissa

Seniorikeskukset ovat pyrkineet parantamaan henkilöstön työhyvinvointia sekä pito- ja vetovoimaa, mutta mittareiden perusteella kehitystyötä riittää vielä tulevaisuudessakin.
Lue lisää henkilöstön työhyvinvoinnista ja pito- ja vetovoimasta seniorikeskuksissa ›

Aikuisten pääsy varhaisen vaiheen mielenterveyspalveluihin

Kaupunki on pyrkinyt parantamaan aikuisten pääsyä varhaisen vaiheen mielenterveyspalveluihin esimerkiksi kouluttamalla henkilökuntaa ja avaamalla lisää matalan kynnyksen mielenterveyspalvelun Miepin toimipisteitä. Koulutusten myötä käyttöön otettujen uusien työvälineiden vaikutus ei vielä ole näkynyt asiakkaille nopeampana hoitoon pääsynä.
Lue lisää aikuisten pääsystä varhaisen vaiheen mielenterveyspalveluihin ›

Omaishoitajien jaksamista tukevat palvelut perhe- ja sosiaalipalveluissa

Omaishoitajien vapaiden ajaksi tarjolla oleva alle 65-vuotiaiden tilapäishoito ei aina vastaa eri asiakasryhmien tarpeita. Tilapäishoitopaikkoja ei ole riittävästi kaikille asiakasryhmille.
Lue lisää omaishoitajien jaksamista tukevista palveluista ›