Talous

Kaupungin talous

Vuosi 2023 oli ensimmäinen, jolloin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen menot ja tulot eivät enää ole osa kaupungin itse rahoittamaa taloutta. Rakenneuudistus ei juurikaan vaikuttanut Helsingin kaupungin talouden tilaan tunnusluvuilla mitattuna.
Lue lisää kaupungin taloudesta ›

Rakennusomaisuuden tehokas käyttö

Kaupunki on kehittänyt rakennusomaisuuden hallinta- ja luopumisprosesseja sekä omistamisperiaatteita, mutta tällä hetkellä ne eivät vielä täysin tue strategisia tavoitteita ja palvelutarpeita. Tiloista luopumisen prosessia on kehitetty vastikään, joten vaikutukset jäävät myöhemmin nähtäväksi.
Lue lisää rakennusomaisuuden hallinnasta ›

Kaupungin talous

Kaupungin talous oli vakaalla pohjalla, vaikka lainakanta kasvoi hieman. Vuoden 2023 alusta toteutunut sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen siirtyminen valtion rahoitettavaksi muuttaa rahoituspohjaa merkittävästi.
Lue lisää taloudesta ›

Kaupungin talous

Kaupungin talous on edelleen vakaalla pohjalla, vaikka käyttömenojen kasvu ei ole pysynyt kaupunkistrategian määrittelemissä rajoissa. Lainakantaa on onnistuttu vähentämään strategian mukaisesti samaan aikaan, kun investointimenot ovat olleet korkealla tasolla.
Lue lisää taloudesta ›

Yritysmyönteisyys ja yhteistyö yritysten kanssa

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston vastuulla olevat yritysmyönteisyyden toimenpiteet ovat pääosin onnistuneet hyvin. Tulevaisuudessa yritysmyönteisyyden ja yritysyhteistyön kehittäminen vaatii panostuksia koko kaupunkiorganisaatiolta ja erityisesti elinkeino-osastolta.
Lue lisää yritysmyönteisyydestä ja yhteistyöstä yritysten kanssa ›

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen kustannukset toteutuivat lähes 127 miljoonaa euroa suurempina kuin hankesuunnitelmassa arvioitiin. Eniten kustannuksia nostivat lisä- ja muutostyöt. Kustannusten ylittymistä selittää myös se, ettei hankesuunnitelman kustannuksia sidottu tarjoushintaindeksiin.
Lue lisää Olympiastadionin uudistamishankkeesta ›

Kaupungin talous

Lainanottoa on voitu vähentää suurista investoinneista huolimatta. Menot ovat kasvaneet enemmän kuin kaupunkistrategiassa tavoiteltiin. Koronapandemia aiheuttaa epävarmuutta talouteen.
Lue lisää taloudesta ›

Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten seuranta

Tilintarkastaja on toistuvasti antanut suosituksia seuraavista aihealueista: muistiotositteet, tase-erittelyt, omaisuuden olemassaolon ja irtaimiston seuranta, hankintatoiminta sekä hallinto.
Lue lisää tilintarkastuksen suositusten seurannasta ›

Kaupungin talous

Kaupungin talous vuonna 2019 oli vahva. Koronavirusepidemia heikentää kaupungin taloutta vuonna 2020.
Lue lisää kaupungin taloudesta ›

Kaupungin talouden arviointi

Kaupungin taloudellinen tilanne on hyvä: lainakanta aleni edelleen, vaikka investointeja tehtiin lähes 700 miljoonalla eurolla.
Lue lisää talouden arvioinnista ›

Kaupungin talouden arviointi

Kaupungin talous on vahva, mutta sote- ja maakuntauudistus luo epävarmuutta.

Kaupungin talouden arviointi

Kaupungin talous on vahvalla pohjalla.

Kaupungin taloudellinen tuki tytäryhteisöille

Asumiseen liittyvä panostus on erittäin merkittävä: vuonna 2013 tytäryhteisöille myönnetyistä lainoista 421,9 miljoonaa euroa liittyi asumiseen.

Yhteistyön välttäminen veroparatiisikytkentöjä omaavien yritysten kanssa

Käytännössä kaupungin mahdollisuudet yhteistyön välttämiseksi ovat vähäiset.

Talousarvioraamin ohjausvaikutus ja sitovien taloudellisten tavoitteiden sitovuus

Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvioraami on ohjannut talousarvion tasoa varsin hyvin erityisesti talousarviovuosina 2013 ja 2014.

Kaupungin talouden tila ja kehitys

Kasvaneen velkamäärän kustannukset vievät aiempaa suuremman osan tulorahoituksesta.

Kaupungin talouden arviointi

Helsingin kaupungin rahoitus on pysyvästi aiempaa matalammalla tasolla heikon talouden tilan ja erityisesti Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämisten myötä.

Palvelukustannusten kehitys opetus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa

Helsingin muita kaupunkeja korkeammat yksikkökustannukset ovat lähentyneet suurten kaupunkien keskiarvoa.

Toimitilojen korjausvelan hallinta

Korjausvelan hallinta edellyttää sekä maltillista korjausinvestointitason nostamista että entistä aktiivisempaa tilojen myynti- ja purkupolitiikkaa luodun salkutuksen mukaisesti.

Kaupungin talouden arviointi

Vuonna 2015 kaupungin taloudellinen asema muuttui oleellisesti vuodesta 2014 liikelaitosten, erityisesti Helsingin Energian, yhtiöittämisen vuoksi.