Yhteistyön välttäminen veroparatiisikytkentöjä omaavien yritysten kanssa

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 3 minuuttia

Tavoite

Arvioinnin tavoitteena oli selvittää, onko yhteistyön välttäminen veroparatiisikytkentöjä omaavien yritysten kanssa mahdollista valtuuston 26.9.2012 hyväksymän globaalin vastuun strategian mukaisesti. Hankintoihin liittyvänä toimenpiteenä strategiassa todettiin: ”Kaupunki pitää tärkeänä veroparatiisien torjuntaa ja välttää yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin.”

Arviointia varten toteutettiin asiantuntijahaastattelu Suomen Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikössä. Arvioinnin kirjallisen aineiston muodostavat kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa käsitellyt asiakirjat. Aiheesta on saatu lisätietoja tarkastuslautakunnan 1. jaoston arviointikäynneillä talous- ja suunnittelukeskukseen ja hankintakeskukseen.

Johtopäätökset

Globaalin vastuun strategian johdosta kaupunginhallitukselle keväällä 2013 laaditussa veroparatiisiselvityksessä johtopäätöksenä oli, ettei kaupunki voi sulkea julkisten hankintojen ulkopuolelle yrityksiä sillä perusteella, että niillä on yhteyksiä veroparatiisivaltioihin. Arvioinnin yhteydessä Suomen Kuntaliitosta saatu tulkinta on sama. Käytännössä kaupungin mahdollisuudet yhteistyön välttämiseksi ovat vähäiset.

Arvioinnissa tarkasteltiin epäsuoria tapoja edistää valtuuston toivomaa lopputulosta hankintalainsäädännön asettamissa rajoissa. Yksi varma tapa välttää palveluhankinnoissa yhteistyö sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin, on tuottaa palvelu kaupungin omana toimintana. Ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista tehdä palvelustrategisia valintoja pelkästään yhden kriteerin, veroparatiisiyhteyksien välttämisen perusteella.

Toinen, välillisesti vaikuttava, keino on ottaa hankintojen suunnittelussa huomioon pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuudet kilpailutukseen, koska tyypillisesti veroparatiisikytkentöjä esiintyy suuremman kokoluokan yrityksillä. Tällä tavalla ei kuitenkaan voida taata sitä, etteikö kilpailutuksessa tulisi valituksi veroparatiisikytkentöjä omaava yritys. Lisäksi on huomattava, että hankintojen toteuttaminen pienemmissä kokonaisuuksissa ei välttämättä ole onnistuneen lopputuloksen kannalta tarkoituksenmukaista tai edes mahdollista.

Kolmantena tapana arvioinnissa nousivat esiin epäsuoran vaikuttamisen keinot, joista yksi on kaupunginhallituksen päättämä pilottihankintamenettely, jossa kaupunki edellyttäisi tarjouskilpailuun osallistuvilta yrityksiltä maakohtaisten tilinpäätöstietojen julkaisua tarjoamisen ehtona. Päätöksen mukaista pilottihankintaa ei vielä arviointiajankohtana ollut toteutettu, johtuen osaksi siitä, että päätöksen sanamuoto ”edellyttää” olisi käytännössä hankintalain vastainen. Kaupunki voi kuitenkin ”pyytää” maakohtaiset tilinpäätöstiedot. Hankintakeskuksen tulee kiirehtiä pilottihankinnan toteuttamista, jotta globaalin vastuun strategian mukaista valtuuston tahtoa toteutetaan.

Edellä kuvatun pilottihankinnan lisäksi arvioinnissa tuli esiin se, että läpinäkyvyyden lisäämiseksi yksi mahdollinen keino olisi pyytää tarjouskilpailuun osallistuvilta yrityksiltä tiedot omistajuussuhteista ja mahdollisesta konsernirakenteesta. Tämänkaltainen tietojen pyytäminen ei sekään olisi tarkoituksenmukainen menettely kaikissa hankinnoissa, vaan esimerkiksi vain tietyn suuruusrajan ylittävissä hankinnoissa. Saatuja tietoja ei voida käyttää kilpailutuksessa poissulkemisperusteena, vaan tietojen avoimuudella pystytään mahdollisesti epäsuorasti vaikuttamaan yritysten käyttäytymiseen.

Lautakunta toteaa, että
  • hankintakeskuksen tulee kiirehtiä kaupunginhallituksen 4.3.2013 päättämän pilottihankinnan toteuttamista pyytämällä maakohtaiset tilinpäätöstiedot tarjouskilpailun yhteydessä.
  • hankintakeskuksen tulee yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen kanssa selvittää mahdollisuudet sellaisiin euromääräisesti merkittäviin pilottihankintoihin, joissa pyydetään tarjoajia ilmoittamaan tiedot yrityksen omistajuussuhteista ja mahdollisesta konsernirakenteesta.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.