Socialhandledning för barnfamiljer

Enligt stadsstrategin syftar man till att stödja familjer sektorsövergripande och satsa på tidigt och omfattande stöd. Tillgången till socialhandledning för barnfamiljer har förbättrats och tjänsten har utvidgats och utvecklats. Kön till tjänsten har dock blivit längre och tillgången på kompetent personal har försämrats.
Läs mer om socialhandledningen för barnfamiljer ›

Mål för koncernen

I ägarstrategier uppställs mål för dottersammanslutningar. Det är dock svårt att utvärdera uppnåendet av målen, eftersom uppställandet av mål är otydligt.
Läs mer om målen för koncernen ›

Stadens ekonomi

2023 var det första året då social-, hälsovårds- och räddningssektorns utgifter och intäkter inte längre ingick i den ekonomi som staden själv finansierar. Strukturreformen har haft endast en liten effekt på Helsingfors stads ekonomi mätt med nyckeltal.
Läs mer om stadens ekonomi ›

Stöd till främmandespråkiga elever i grundskolor

Främmandespråkiga elevers inlärning har stötts i stadens finskspråkiga grundskolor, men en del av åtgärderna är ofullbordade eller småskaliga. Språkligt stöd genomförs på varierande sätt i skolorna, eftersom skolornas resurser för och färdigheter i att ordna stöd varierar.
Läs mer om stöd till främmandespråkiga elever i grundskolor ›

Uppnåendet av målet Kolneutral Hamn

Helsingfors Hamns mål om att minska utsläppen från fartyg uppnås ganska säkert 2030. Utsläppen från tung trafik och arbetsmaskiner har ännu inte minskat betydligt.
Läs mer om uppnåendet av Hamnens kolneutralitetsmål ›

Bibliotekens dragningskraft och främjande av läsning

Biblioteksanvändarna har kommit tillbaka till biblioteken 2023 efter coronapandemin, eftersom besöksantalet har ökat jämfört med 2020–2022. Lågstadieelevernas biblioteksbesök genomförs på ett heltäckande sätt, men det är svårare att nå högstadieelever och elever på andra stadiet.
Läs mer om bibliotekens dragningskraft och främjande av läskunnighet ›

Utveckling av kulturunderstöden

Kulturunderstöden har delvis utvecklats i enlighet med stadsstrategin och kulturtjänsternas servicestrategi, men det har inte varit möjligt att följa upp om understöden omfattar nya aktörer och konstarter.
Läs mer om utvecklingen av kulturunderstöden ›

Stärkande av ungdomsarbetet

Under coronapandemin blev ambulerande arbete en del av det grundläggande ungdomsarbetet. Ungdomsarbetsenheternas resurser står dock inte i proportion till de ökade arbetsuppgifterna och behoven. Det har blivit svårare att rekrytera personal.
Läs mer om utvärderingen gällande stärkande av ungdomsarbetet ›

Framskridande av stadsförnyelsen

Stadsförnyelsen har inletts nyss, och tills vidare har endast relativt små åtgärder genomförts i områdena. Man har dock försökt främja målen för stadsförnyelsen.
Läs mer om stadsförnyelsens framskridande ›