Utvärderingsberättelse 2019

Nämnden bedömer årligen huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i staden och stadskoncernen. Dessutom har nämnden till uppgift att bedöma huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. De iakttagelser som hänför sig till bedömningen presenteras för fullmäktige i en utvärderingsberättelse. 

Revisionsnämnden godkände 2019 års utvärderingsberättelse 14.4.2020. Stadsfullmäktige behandlade utvärderingsberättelsen vid sitt sammanträde 17 juni 2020. Revisionsnämnden lägger i berättelsen fram sammanlagt 58 rekommendationer om åtgärder som stadsstyrelsen och sektorerna bör vidta.

Bekanta dig med sammanfattningarna av revisionsnämndens utvärderingsteman genom länkarna nedan. I sammandragen presenteras de viktigaste slutsatserna om utvärderingstemana och de relaterade rekommendationerna.