Uppfyllelse av de bindande målen

""

Beräknad lästid: 2 minuter

Utvärderingens mål

I utvärderingen undersöktes om de bindande verksamhetsmålen som fullmäktige satt upp i budgeten för 2019 hade uppfyllts i staden och i stadskoncernen. Som en del av utvärderingen av hur målen har uppnåtts tog man ställning till om revisionsnämndens utvärdering av hur målen har uppfyllts stämmer överens med bokslutsrapporteringen.

Slutsatser

Budgeten för 2019 innehöll sammanlagt 35 av stadsfullmäktige godkända bindande verksamhetsmål för sektorerna, affärsverken och förvaltningarna. Av dessa uppfylldes 16 mål, det vill säga 46 procent, enligt bokslutsuppgifterna och revisionsnämndens utvärdering. Utfallsprocenten är lägre än tidigare år, vilket beror på att ungefär hälften av målen var sådana att det krävdes att mer än en mätare uppfyllts för att uppnå målet. De bindande målen i budgeten för 2019 härleddes från stadsstrategin. Målen var i huvudsak högre mål, vars genomförande övervakades med hjälp av mätare. Av mätarna uppnåddes 62 procent.

Av de bindande målen för dottersammanslutningarna uppfylldes 76 procent. Revisionsnämndens utvärdering skilde sig från bokslutet beträffande ett mål. I bokslutet jämfördes målutfallet med en plan som uppdaterades först efter det att budgetmålet hade fastställts. Inom stadsmiljösektorn fanns det en mätare som gällde kompletteringsbyggande. Mätaren noterades vara i behov av precisering eftersom det är oklart om kompletteringsbyggandet ska jämföras med miniminivån eller med utfallet.

I budgeten för 2019 fastställde stadsfullmäktige som resultatmål för Stadionstiftelsen sr att ombyggnaden och förnyandet av Olympiastadion skulle fortsätta enligt kostnadskalkylen och tidsschemat. Målet uppnåddes inte eftersom kostnadskalkylen överskreds anmärkningsvärt.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadskansliet bör                                               

  • i fortsättningen beakta att en planenlig måluppfyllelse förutsätter att ifrågavarande plan har varit känd när stadsfullmäktige fattat beslut om budgeten.

stadsmiljösektorn bör

  • förtydliga definitionen för andelen kompletteringsbyggande i mätaren beträffande planlagd bostadsvåningsyta.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.