Efterlevnaden av riktlinjerna för tillgänglighet

Dekorativ bild

Beräknad lästid: 2 minuter

Utvärderingens mål

Huvudfrågan i utvärderingen var huruvida tillgängligheten i den byggda miljön satts i verket enligt målsättningarna. I samma veva bedömdes om de allmänna principerna för tillgänglighet efterlevts, om riktlinjerna för tillgängligheten satts i verket inom dess fokusområden (planläggning och trafikplanering, byggnader, allmänna områden, boendemiljön och servicen) och om tillgängligheten blivit bättre då den beskrivits med hjälp av mätverktyg. Riktlinjerna för tillgänglighet är uppgjorda år 2012, och senast stadsstyrelsen fått rapport om hur de satts i verket var år 2016. I utvärderingen intervjuades bland annat företrädare för handikapprådet och äldrerådet.

Slutsatser

För det mesta har målsättningarna i Helsingfors stads riktlinjer för tillgänglighet nåtts. Helsingfors stad har jobbat bra med nationellt och internationellt betydande strävanden för tillgänglighet, såsom givit anvisningar för säkrande av tillgänglighet i den byggda miljön och utarbetat en servicekarta med tillgänglighetsdata. Av utvärderingen att döma beaktas tillgänglighetsaspekten bra i planeringsskedet, men inte alltid så bra vid slutgranskningarna. Tillgänglighetsarbetsgruppen följer upp tillgängligheten, men någon rapporteringsinstans har inte fastslagits för arbetsgruppen. Kontaktpersoner i tillgänglighetsfrågor saknas vid sektorerna, servicehelheterna och vissa serviceformer. De skulle kunna inverka på att tillgänglighet verkställs. Inte heller ges det tillräckligt med utbildning i tillgänglighet i samarbete med funktionshinderorganisationerna. Användarna, till exempel företrädare för funktionshinderorganisationerna, anlitas inte i tillräcklig grad som sakkunniga eller för att testa servicen.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadskansliet och stadsmiljösektorn bör

  • slå fast vad, för vilken instans och hur ofta tillgänglighetsarbetsgruppen har skyldighet att rapportera om tillgängligheten.
  • säkerställa att det inom sektorerna utnämns personer som svarar för expertisen i tillgänglighetsfrågor och som håller ett öga på tillgängligheten inom sina respektive sektorer, tar emot tillgänglighetsrelaterad respons från invånarna, och ger allmäneten råd och information om tillgänglighet.
  • utöka den utbildning kring tillgänglighet som i samarbete med funktionshinderorganisationerna ges experter vid sektorerna.

stadstadsmiljösektorn bör

  • skapa förfaringssätt för att säkra att tillgänglighet sätts i verket både vid nybyggen och vid ombyggnader. Vid testandet av tillgängligheten bör erfarenhetsexperter anlitas som resurs.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.