Kvalitetsövervakningen inom heldygnsomsorgen för äldre

Dekorativ bild

Beräknad lästid: 2 minuter

Utvärderingens mål

Den huvudsakliga frågan inom utvärderingen var huruvida kvalitetskontrollen är tillräcklig inom den långvariga heldygnsomsorg för äldre som staden ordnar inom serviceboendet och institutionsvården. Samma kvalitetsnivå förutsätts av stadens egen serviceproduktion och den köpta serviceproduktionen. Kvalitetskontrollen inom stadens egen service analyserades genom att bedöma huruvida staden uppgjort en sådan plan för egenkontroll som nämns i den s.k. äldreomsorgslagen (lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre) och huruvida kontrollbesök görs vid de egna enheterna. Kontrollen av den köpta servicen analyserades genom att bedöma hur bra den köpta servicens kvalitet övervakades och huruvida beställaren haft möjlighet att ingripa i eventuella olägenheter. Även äldrerådet hördes för utvärderingen.

Slutsatser

Kvalitetskontrollen inom heldygnsomsorgen för äldre kan anses vara tillfredsställande inom stadens egen service och tillräcklig inom den köpta servicen. Kvalitetskontrollen har varit planmässigare, mera systematisk och tätare för den köpta servicen än för stadens egen service. Som plan för äldreomsorgen har staden utarbetat Stadens seniorprogram, men ingen bedömning av servicens tillräcklighet och kvalitet har satts in i seniorprogrammet.  Social- och hälsovårdssektorn bedömer och följer dels sina klienters hälsotillstånd med hjälp av mätinstrumentet RAI, kvalitetsavvikelser inom hälsovården med hjälp av mätinstrumentet HaiPro och eventuella kvalitetsavvikelser på socialservicen med hjälp av anmälningssystemet SPro. Den egna serviceproduktionen övervakas genom normalt chefsarbete. Än så länge har man bara kommit till inlärningsstadiet av den systematiska självbedömningen av egenkontrollplanerna. Arbetet koordineras av sex personer vid sidan om sitt eget arbete. Dessa resurser upplevs vara otillräckliga. Både stadens egna enheter och de privata enheterna är föremål för auditeringar och kontroll- och övervakningsbesök. Dessutom går staden med serviceentreprenörerna igenom servicebeskrivningen, och ordnar samarbetsmöten och årsmöten. Brister i den köpta servicens kvalitet kan åtgärdas genom anmärkningar, ekonomiska sanktioner eller genom att sluta hänvisa klienter till vederbörande enhet. Den sist nämnda åtgärden har behövt användas bara i ringa mån. Olägenheterna både inom den offentliga och den privata servicen handlar ofta om underbemanning.

Revisionsnämnden konstaterar att

social- och hälsovårdssektorn bör

  • som stöd för stadens beslutsfattande, ekonomiska planering och välfärdsrapportering årligen i samarbete med äldrerådet göra en bedömning av mängden och kvaliteten på socialservicen för äldre.
  • avdela mera resurser än de nuvarande för att stödja, följa och utveckla egenkontrollen vid verksamhetsenheterna.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.