Genomförande av stora trafikprojekt

Dekorativ bild

Beräknad lästid: 2 minuter

Utvärderingens mål

Huvudfrågan i utvärderingen var huruvida de stora trafikprojekten genomförts på ett sätt som gjort det möjligt att hålla tidtabellen och budgeten. Föremål för utvärderingen var planeringen och administreringen av Jokerbanan, planeringen och administreringen i begynnelseskedet av projektet Kronbroarna samt genomförandet av tidtabellen och kostnadskalkylen för kollektivtrafiktunneln i Svedängen (som ingår i busslinjen Jokern 2).

Slutsatser

Alla de stora trafikprojekt som utvärderades har inte till alla delar utförts så att de haft möjlighet att hålla sin tidtabell och budget. Största orsakerna ser ut att vara att kostnadskalkylerna i projektplanerna bygger på planer på allmän nivå, där utgångsdata för kostnadskalkylerna är inexakta, och att det gick så lång tid mellan projektplanen och själva byggandet. Stadsmiljösektorn har ännu inga verktyg för uppföljning av trafikprojektens kostnader och tidtabeller. Kostnadsberäkningen för Jokerbanan ökade med 40 procent på tre år. Genom att investera i den inledande planeringen skulle det ha varit möjligt att från början få en mer exakt bild av kostnadsberäkningen. Den kostnadskalkyl som gjordes när man utvecklade Jokerbanans allians bygger på betydligt noggrannare utgångsdata än den kalkyl som gjordes då beslutet om projektet fattades. Där kan projektet hållas inom alliansbudgeten. I fråga om projektet Kronbroarna är det rätt sannolikt att kostnadsförslaget måste ruckas uppåt på grund av de långa planerings- och byggtiderna, det unika projektet och de strikta miljötillstånden. Byggandet av kollektivtrafiktunneln i Svedängen lyckades. Detta möjliggjordes av tillräcklig utgångsinformation och resurser, långvarig planering, samarbete mellan de inblandade, och tunnelns läge och av att man under projektets gång reagerade på de planerade kostnadslösningarna.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadstadsmiljösektorn bör

  • ordna med uppföljning av trafikprojektens kostnader och tidtabeller ända från planeringsstarten till projektets fullbordan.

stadstadsmiljösektorn och trafikaffärsverket bör

  • sköta säkrandet av att de stora trafikprojekten håller sin tidtabell och budget i synnerhet genom att dels förbättra planeringen i projektens begynnelseskede, dels investera tillräckligt mycket redan i planeringsskedet.
  • klarlägga om man, i samband med projektplanerna i de stora trafikinvesteringsprojektens begynnelseskede, kunde lägga fram för beslut en bedömning av hur sannolikt det är att projektets budget och tidtabell kommer att hålla.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.