Måluppfyllelse av de bindande målen

Nainen kiinnittää post-it -viestilappuja kokoushuoneen lasiseinään.

Beräknad lästid: 2 minuter

I utvärderingen granskades huruvida de bindande verksamhetsmål som fullmäktige satt upp i budgeten för 2021 har uppnåtts inom staden och stadskoncernen. I samband med utvärderingen av måluppfyllelsen togs ställning till huruvida revisionsnämndens utvärdering av måluppfyllelsen stämmer överens med den i bokslutsrapporteringen.

Budgeten för 2020 innehöll sammanlagt 35 bindande verksamhetsmål för sektorerna, affärsverken och ämbetsverken som stadsfullmäktige hade godkänt. Målnivån uppnåddes i 51 procent av mätarna. Enligt bokslutet uppnåddes inte 17 mål. Revisionsnämnden anser att man inte kunde ta ställning till uppnåendet av två av målen.  Sammanlagt användes 65 mätare för beskrivning av måluppfyllelsen. Målnivån uppnåddes i 55 procent av mätarna. En av mätarna, vars målnivå enligt social- och hälsovårdssektorns angivelse i bokslutet inte uppnåddes, var mätaren för tillgången till icke-brådskande vård som var uppdelad i tre delområden. I budgeten hade man dock inte fastställt målnivåer för mätarens delområden och därmed ansåg revisionsnämnden att den inte kan ta ställning till uppnåendet av målnivån för mätaren.

I budgeten för 2021 fastställdes för stadens 26 dottersammanslutningar sammanlagt 32 mål som skulle rapporteras till stadsfullmäktige. Målnivån uppnåddes i 88 procent av mätarna. I rapporteringen av måluppfyllelsen till koncernsektionen, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige fanns dock både brister och spridning.

Lanseringen av Apotti under 2021 har försvårat både statistikföringen och uppföljningen av målen. På grund av lanseringen av Apotti är inte alla mätare jämförbara med tidigare uppgifter. Utvecklingsarbetet pågår fortfarande.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadskansliet bör

  • säkerställa att uppnåendet av dottersammanslutningarnas mål redovisas på ett enhetligt sätt med tydliga motiveringar i bokslutet, till koncernsektionen, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

social- och hälsovårdssektorn bör

  • säkerställa att bristerna i klient- och patientdatasystemet Apottis statistikföring korrigeras.
  • säkerställa tillförlitligheten och jämförbarheten av data som fås från klient- och patientdatasystemet Apottis rapportering i uppföljningen av verksamhetsmålen.
  • fastställa mätarna för de bindande målen på ett sådant sätt att även målnivåerna för dem beskrivs i budgeten.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.