Hemvård för äldre

Nuori nainen auttaa iäkästä naista kävelemään.

Beräknad lästid: 2 minuter

Huvudfrågan i utvärderingen var huruvida hemvården har ordnats enligt äldreomsorgslagen och stadens mål. Målet enligt stadsstrategin 2017–2021 var att stärka hemvården och välbefinnandet för klienterna och personalen inom hemvården. Närmare mål och åtgärder specificeras i handlingar gällande arbetshälsan, Stadens seniorprogram och stadens budgetar. Dessa är bland annat ökningen av antalet sjukskötare inom hemvården, andelen av hemvård som genomförs på distans, utarbetandet av avtal om fysisk aktivitet för klienterna och utvecklingen av hemvården utifrån klienternas önskemål.

Hemvården uppfyller inte till fullo jämlikhetskraven enligt äldreomsorgslagen och många av stadens mål för hemvården har inte uppnåtts. Hemvården är inte språkligt jämlik, eftersom det råder brist på svensktalande vårdpersonal. Den regionala jämlikheten uppnås i den mening som avses i äldreomsorgslagen, även om det finns områdesvisa skillnader mellan hemvårdsenheterna till exempel i fråga om verksamhetssätten, arbetshälsan och tillgången till personal. Personalbristen har förvärrats under de senaste åren. Personalens arbetshälsa har förbättrats, men endast lite och inte i enlighet med målen. Personalbristen och användningen av vikarier är en belastning för personalen. Den ordinarie vårdpersonalens arbetstid går åt till att introducera vikarier och den inhyrda arbetskraftens arbetsinsats ersätter inte till 100 procent arbetsinsatsen av ordinarie personal, eftersom vikarierna arbetsuppgifter är begränsade.

Helsingfors har mot slutet av 2021 inte kunnat hålla den handläggningstid för bedömning av servicebehovet som socialvårdslagen föreskriver. I bedömningen av servicebehovet finns dessutom överlappningar, eftersom detta arbete görs först vid HelppiSeniori och sedan under den rehabiliterande bedömningsperioden vid den rehabiliterande bedömningsenheten och bedömningen av servicebehovet fortsätter ännu inom hemvården.

Revisionsnämnden konstaterar att

social- och hälsovårdssektorn bör

  • säkerställa att bedömningen av servicebehovet för personer över 75 år enligt socialvårdslagen genomförs inom tidsfristen.
  • vidta effektivare åtgärder än tidigare för att förbättra tillgången till vårdpersonal.
  • öka dialogen mellan den rehabiliterande bedömningsenheten och hemvårdspersonalen när en klient överförs från den rehabiliterande bedömningsperioden till hemvården.

hemvården inom social- och hälsovårdssektorn bör

  • säkerställa att den språkliga jämlikheten enligt äldreomsorgslagen förverkligas.
  • utreda om de indirekta uppgifter som ingår i ansvarssjukskötarnas klientarbete kan minskas.
  • utreda om vikariernas arbetsbeskrivning kan utvidgas så att den bättra motsvarar den ordinarie personalens arbetsbeskrivning.
  • identifiera bästa praxis ur arbetshälsans och vårdkvalitetens perspektiv och tillämpa dem i så stor omfattning i olika områden som möjligt.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.