Främjandet av den biologiska mångfalden inom skogsvården

Kaksi miestä keräämässä sieniä metsässä.

Beräknad lästid: 2 minuter

Huvudfrågan i utvärderingen var huruvida staden systematiskt bevarat eller ökat den biologiska mångfalden i skogar och skogsklädda områden. I stadsstrategin 2017–2021 konstaterades att Helsingfors värnar om stadens värdefulla natur och arbetar för att öka den biologiska mångfalden i stadsnaturen. I strategin fastställdes systematisk ökning av den biologiska mångfalden som det främsta målet för skötseln i skogar och skogsklädda områden. Samma riktlinje finns även i stadsstrategin för 2021–2025.

Staden har systematiskt bevarat och ökat den biologiska mångfalden i skogar och skogsklädda områden, även om främjandet av mångfalden inte har varit det främsta målet för skogsvården. Tyngdpunkterna för prioriteringen i riktlinjen för naturvården och arbetsinstruktionen för skogar är föråldrade. Uppdateringen av riktlinjen för naturvården inleddes 2022. I huvudsak bevarar eller ökar de riktlinjer, anvisningar och praxis för naturvården som staden fastställt och som varit i kraft vid tidpunkten för utvärderingen de strukturdrag eller andra egenskaper eller livsmiljöer som är viktiga för mångfalden i skogsnaturen och som definierats i METSO-programmet. Särdragen för gammal skog har dock definierats på olika sätt i METSO-programmet och stadens riktlinjer och det är möjligt att man inte identifierar en del av de skogar som enligt METSO-programmets definitioner är gamla och värdefulla. Centrala åtgärder som främjar mångfalden har varit sparandet av murkna träd, gynnandet av olika gamla träd och olika trädarter och att objekt som identifierats som värdefulla med tanke på mångfalden lämnats utanför vårdåtgärderna. Mätarbaserad information om naturvårdsåtgärdernas effekter finns i princip inte. För överlåtelse av skogsklädda rekreationsområden som Helsingfors stad äger och som är belägna i andra kommuner har ingen riktlinje fastställts.

Revisionsnämnden konstaterar att

Stadsmiljösektorn bör

  • uppdatera riktlinjen för naturvården och hela processen för naturvården så att ökning av mångfalden är det viktigaste målet för skogsvården.
  • försöka lämna fler äldre träd, skogar och skogsdungar som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden utanför vårdåtgärderna.
  • förbättra uppföljningen av naturvårdens effekter genom att systematiskt samla in relevanta indikatordata.
  • lämna över beredningsanvisningen om överlåtelse av Helsingfors stads fastigheter som är belägna i andra kommuner för beslutsfattande.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.