Åtgärdande av kunskapsunderskottet till följd av distansundervisningen på högstadierna

Nuori opiskelee kotona pöydän ääressä.

Huvudfrågan i utvärderingen var huruvida fostrans- och utbildningssektorn har vidtagit tillräckliga åtgärder för att stödja ungdomarna med att komma till rätta med kunskapsunderskottet till följd av distansundervisningen på högstadierna. De stödåtgärder som satts in för att komma till rätta med kunskapsunderskottet till följd av distansundervisningen är ökning och effektivisering av stödundervisningen, specialundervisning på deltid och undervisning i finska som andra språk (F2) samt elevhandledning. Dessutom har man granskat elevernas frånvaro.

För att komma till rätta med kunskapsunderskottet har man fått extra resurser av både staten och staden.  Åtgärder har vidtagits, men deras tillräcklighet och effekt kan inte utvärderas. Konkret information om kunskapsunderskottet saknas. Kunskapsunderskottet samt stödbehovet och stödets tillräcklighet har kartlagts med enkätundersökningar bland eleverna, lärarna, rektorerna och den övriga personalen i grundskolan samt vårdnadshavarna, men jämförelsedata från tiden före coronapandemin saknas. Stöd- och specialundervisningen samt F2-undervisningen har utökats, men uppföljningsdata är inte tillförlitliga. Elevhandledningsresursen har utökats, men denna åtgärd har vidtagits på grund av utvidgandet av läroplikten. Effekterna på inlärningsresultaten har börjat följas upp. Inom sektorn har man redan under lång tid satt in åtgärder för att minska frånvaro, men elevvården kan ändå inte följa upp frånvaro, eftersom staden har tillämpat en sträng tolkning av dataskyddslagen. Detta kan orsaka dröjsmål i ingripandet i frånvaro.

Revisionsnämnden konstaterar att

fostrans- och utbildningssektorn bör

  • fortsätta och vidareutveckla uppföljningen för att identifiera kunskapsunderskottet.
  • baserat på uppföljningen rikta in stödåtgärderna för avhjälpande av med kunskapsunderskottet i enlighet med elevernas behov.
  • utreda huruvida dataskyddslagen tillåter åtkomst till elevernas frånvaroinformation för elevvården.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.