Tillräcklig vård av barn utom hemmet

Varjokuva äidistä lastenrattaiden kanssa

Utvärderingens mål

Utvärderingens huvudfråga var om vården av barn utom hemmet är på en tillräcklig nivå. Detta granskades genom en utredning av om antalet platser inom vården av barn utom hemmet har motsvarat antalet klientrelationer och behovet, om det anslag som budgeterats för de kostnader som vården av barn utom hemmet medför har genomförts i enlighet med budgeten och om det tidiga stödet för barnfamiljer har påverkat antalet klientrelationer, kostnadsutvecklingen eller vårdperiodernas längd. Med vård utom hemmet avses att man utanför hemmet ger vård och fostran till ett omhändertaget barn, ett barn som brådskande placerats eller ett barn som placerats genom ett interimistiskt förordnande. Platsen för vård utom hemmet kan ordnas i familjevård, i ett professionellt familjehem, i en barnskyddsanstalt eller i annan vård enligt barnets behov.

Slutsatser

Nivån på vården utom hemmet kan anses vara kvantitativt tillfredsställande, men den motsvarar inte behovet av vård. Tjänsterna inom vården utom hemmet är inte heller alltid tillgängliga vid rätt tidpunkt. Vård utom hemmet produceras och upphandlas i en mängd som motsvarar antalet klienter, men de platser som står till buds motsvarar inte nödvändigtvis klienternas servicebehov. Platser inom specialiserad och krävande institutionsvård har inte funnits att tillgå i nödvändig utsträckning. Coronapandemin har förvärrat problemen för de barn och unga som redan har haft problem, det vill säga behovet av tjänster har ökat. Det har förekommit problem med tillgången på personal. Det har i synnerhet rått personalbrist inom barnskyddets socialarbete och institutionsvård, vilket försvårar tillhandahållandet av tjänster.

Revisionsnämnden konstaterar att

social- och hälsovårdssektorn bör
◼ trygga tillgången på barnskyddspersonal i synnerhet inom barnskyddets socialarbete och institutionsvård för att uppgifterna enligt barnskyddslagen ska kunna skötas.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.