Hankintojen ohjaus

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymykset olivat, onko kaupungin hankintoja tehostettu strategiaohjelman mukaisesti ja ovatko johtavassa esimiesasemassa toimivat viranhaltijat riittävästi ohjanneet ja valvoneet kaupungin eettis­ten periaatteiden noudattamista hankinnoissa. Arvioinnissa tarkasteltiin kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 tavoitteiden toteutumista hankintojen kes­kittämisen, hallinnan yhtenäistämisen, hankinta­osaamisen ja markkinoiden huomioon ottamisen näkökulmista. Lisäksi toimialoille tehtiin haastattelu ja kysely siitä, miten eettisten periaatteiden tuntemus ja toteutuminen hankin­noissa varmistetaan, miten hankintavaltuuksia, päätöksiä, sopi­muksia ja tietojärjestelmiä valvotaan ja miten varmistetaan päätöksenteon läpinäkyvyys hankinnoissa.

Johtopäätökset

Kilpailuttamis­ta, tietojärjestelmiä ja organisaatiota on keskitetty, mutta hankinta­osaamisen ylläpidossa koulutuksen ja ohjeistuk­sen keinoin on puutteita. Hankintoja tekevien perehdytykseen ja jatkuvaan koulutukseen sekä työnjaon ja ohjeistuksen sel­keyttämiseen on tarvetta. Kaikkia sopimuksia ei myöskään vie­lä ole kyetty viemään keskitettyyn sopimushallinta­järjestelmään. Joh­tavassa esimiesasemassa toimivat viranhaltijat vaikuttaisivat riittävästi ohjaavan ja valvovan eet­tisten periaatteiden noudattamista hankinnoissa, mutta lähes kaikkien kysymysten osalta ylemmällä tasol­la olevat johtajat ja päälliköt näkivät asiat positiivi­semmin kuin hankintoja tekevät ja ohjaavat alemman tason esimiehet. Tämän perusteella voidaan päätellä, että sisäisen valvonnan tuntemuksessa on paikoin kehitettävää. Aineiston perusteella hyvin tunnetaan erityisesti lahjontaan ja harmaan talouden torjuntaan liittyvät asiat, mutta eettisten periaatteiden ohjeistus koetaan vaikeasti löydettäväksi. Arvioinnin tuloksena todettiin, että työilmapiirin tulisi edistää epäeettiseen toimintaan puuttumista. Hankintojen yhtenäistäminen uusilla toimialoilla on vielä kesken. Arvioin­nin perusteella toimialojen, erityisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan, hankintatointa tulee vahvistaa.

Lautakunta toteaa, että

kaupunginkanslian tulee

  • liittää eettisten periaatteiden käsittely osaksi hankintakoulutuksia.
  • liittää sisäinen valvonta ja riskienhallinta osaksi esimieskoulutuksia.

kaupunginkanslian ja toimialojen tulee

  • vahvistaa ja yhtenäistää toimialojen hankinta­toimintaa ja luoda toimialoille selkeät ohjeet.
  • parantaa hankintoihin ja eettisiin periaattei­siin liittyvän ohjeistuksen löydettävyyttä.
  • varmistaa, että työntekijöillä on mahdollisuus tuoda esiin väärinkäytösepäilyjä.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.