Tjänster för missbrukare

Yksinäinen sillan ylittäjä illan hämärässä

Utvärderingens mål

Utvärderingens huvudfråga var om tjänsterna för missbrukare har utvecklats i enlighet med stadsstrategin och budgeten. För detta utreddes det om man i behandlingen av missbruksproblem parallellt har utvecklat skademinskande och terapeutiska metoder, om man har lagt till lågtröskeltjänster för missbrukare, om kundupplevelsen vid tjänster som riktar sig till missbrukare har förbättrats och om psykiatri- och missbrukartjänsterna har stärkt konsultations-, bedömnings- och handledningsstödet för andra aktörer inom social- och hälsovården.

Slutsatser

Tjänsterna för missbrukare har utvecklats i enlighet med stadsstrategin och budgetmålen under den strategiperiod som inleddes 2017. I behandlingen av missbruksproblem har man utvecklat skademinskande och terapeutiska metoder parallellt. Lågtröskeltjänsterna för missbrukare har utökats. Coronapandemin har dock skjutit upp missbrukarpoliklinikernas och ungdomsstationens utvecklingsarbete för vården och verksamheten som planerats för 2020. Utvärderingen gav vid handen att för närvarande får stadsinvånare och aktörer som är i behov av missbrukartjänster inte tillräcklig och aktuell information om till exempel vårdplatser, servicealternativ, vårdvägar och kontaktuppgifter. Samarbetspartnerna anser att man vid missbrukarpoliklinikerna och ungdomsstationen inte satsar tillräckligt på att motivera patienterna att förbinda sig till vården. Inom barnskyddstjänsterna önskas att missbrukarpoliklinikernas tjänster ska utvecklas särskilt inom samarbetet kring alkohol- och drogbedömningarna så att de anställda inom barnskyddet och familjemedlemmarna till missbrukare i större utsträckning deltar i alkohol- och drogbedömningsprocessen.

Revisionsnämnden konstaterar att

social- och hälsovårdssektorn bör
◼ se till att stadsinvånarna och kunderna inom missbrukarvården samt samarbetspartnerna har tillgång till tillräckliga och aktuella uppgifter om missbrukartjänsterna, platserna för missbrukarvård inklusive kontaktuppgifter samt vårdvägarna för missbrukare.
◼ öka samarbetet mellan missbrukartjänsterna och barnskyddstjänsterna.
◼ utveckla missbrukarpoliklinikernas och ungdomsstationernas motivering av patienterna i att förbinda sig till vården.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.