Ägarstyrning av lokalbolag

Tennispalatsin julkisivu

Beräknad lästid: 2 minuter

Utvärderingens mål

Utvärderingens huvudfråga var om ägarstyrningen av lokalbolagen har arrangerats ändamålsenligt. Detta granskades genom bedömning av om ägarstyrningens förfaranden är i enlighet med kommunallagen, stadens förvaltningsstadga och koncerndirektivet, om ägarens vilja är tydlig och om den har förmedlats till bolagen. Dessutom bedömdes det om ägaren styr bolagen till att verka i enlighet med stadsstrategin, ägarstrategins riktlinjer och stadens miljömål.

Slutsatser

Utvärderingen ger vid handen att förfarandena inom ägarstyrningen med ett undantag har skett i enlighet med koncerndirektivet. Valet av verkställande direktörer som köpts via disponentföretag behandlas inte som ett förfarande med förhandsåsikt. En annan central observation gällande koncerndirektivet var att styrelsemedlemmarnas roll i aktiebolagen inte beskrivs tillräckligt tydligt. Bestämmelsen i koncerndirektivet om att ge handlingsdirektiv till personer som representerar staden i förvaltningsorgan för olika dottersammanslutningar lämnar också rum för tolkning. Utifrån utvärderingen är det nödvändigt att förtydliga koncerndirektivet, så att det redogörs för skiljaktigheterna i styrelsemedlemmarnas roller i sammanslutningar i formen av aktiebolag och stiftelser.

Inom stadsmiljösektorns tjänst hantering av byggd egendom förvaltas lokalerna för ömsesidiga fastighetsbolag. Det är viktigt att det mellan hanteringstjänsten och stadskansliet finns tillräcklig kommunikation och att inga avbrott i informationsförmedlingen uppstår. Samarbetet har under den senaste tiden förbättrats, men utbytet av information kunde vara ännu smidigare.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadskansliet bör

◼ bereda kompletteringar av koncerndirektivet så att det framgår av direktivet eller dess bilaga hur förfarandet med att ge handlingsdirektiv
skiljer sig i bolag och stiftelser, samt hur aktiebolagslagens föreskrifter påverkar ett bolags styrelsemedlems verksamhet som en representant för staden.
◼ förfara på ett sådant sätt att det inte finns motstridigheter mellan koncerndirektivets förfarande med förhandsåsikt och den nuvarande praxisen gällande valet av verkställande direktörer som skaffas som köpta tjänster.

stadskansliet och stadsmiljösektorn bör
◼ fortsättningsvis förbättra informationsförmedlingen så att stadsmiljösektorn blir bättre medveten om verksamheten som anknyter till ägarstyrningen, och så att den mest relevanta informationen på motsvarande sätt förmedlas från stadsmiljösektorn, som sköter lokalerna, till stadskansliet.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.