Toimitilojen käytön tehostaminen

Artikkelin kuvituskuva

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, onko kaupungin tilan­käyttö tehostunut tavoitellusti. Strategiaohjelmassa 2013–2016 oli tavoitteena, että kaupungin omassa käytössä olevien toimitilojen kokonaispinta-alan määrä ei kasva ja että tilankäyttö tehostuu. Lisäksi arvioitiin, ovatko keskushallinnon ja entisen tilakeskuksen ti­lankäytön ohjaus, seuranta ja tuki hallintokun­nille tilankäytön tehostamiseksi sekä keinot tiloista luopumiseksi olleet riittäviä.

Johtopäätökset

Tilankäyttö ei ole tehostunut tavoitteen mukaises­ti, sillä kokonaistoimitilojen määrä on kasvanut strategiakaudella. Suurista virastois­ta sosiaali- ja terveysvirasto ja rakennusvirasto kuitenkin vähensivät selvästi tilankäyttöään. Tilamäärä on kasvanut strategiakaudella eniten opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa väestönkasvusta johtuen. Tilankäytön tehokkuus kaupunkitasolla, eli tilojen ja asukasluvun suhde, on kuitenkin parantunut. Tilankäyttö on myös tehostunut asiakasta kohden laskettuna useissa tilankäytöltään keskeisissä pal­veluissa, kuten varhaiskasvatuksessa ja opetustoi­messa. Ulkopuolisista tiloista luopumisen tavoitteesta on saavutettu vain noin kolmasosa. Sekä keskushal­linto että toimialat katsovat, että keinot tiloista luopumiseksi ovat olleet riittämättömiä. Arvioinnin perusteella tilankäytön ohjaus ja seu­ranta eivät ole kaikilta osin olleet riittäviä. Harva hallintokunta on erotellut tilastoissaan esimerkiksi toimistotilojen ja muiden tilojen käyttöä tai tilatehokkuutta.

Revisionsnämnden konstaterar att

kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toi­mialan tulee

  • asettaa selkeät, velvoittavat tavoitteet toimi­tilojen käytön tehostamiselle tulevassa kiin­teistöstrategiassa.
  • parantaa tilankäytön tilastointia ja seuran­taa siten, että tilamäärästä ja tilatyypeistä on saatavilla vertailukelpoinen tieto, jotta myös toimistotilojen tehokkuutta voidaan seurata.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.