Uppfyllelse av de bindande målen

Neljä henkilöä istuu talon katolla Helsingin keskustassa

Beräknad lästid: 2 minuter

Utvärderingens mål

Vid utvärderingen granskades det om de bindande verksamhetsmål som fullmäktige satte upp i budgeten 2020 har uppfyllts i staden och stadskoncernen. Som en del av utvärderingen av måluppfyllelsen togs det ställning till om revisionsnämndens utvärdering om måluppfyllelsen är densamma som i bokslutsrapporteringen.

Slutsatser

Budgeten för 2020 innehöll sammanlagt 36 av stadsfullmäktige godkända bindande verksamhetsmål för sektorerna, affärsverken och förvaltningarna. Av dessa uppfylldes enligt revisionsnämndens utvärdering 20 mål, det vill säga 56 procent. Trots coronapandemin var utfallsprocenten högre än året innan (46 %). De ouppfyllda målen uppgick till 14. I fråga om 11 mål hade ouppfyllelsen av målen med coronapandemin att göra.

I bokslutet ansågs att 22 mål uppfylldes. Skillnaderna mellan revisionsnämndens utvärdering och bokslutet beror på att man inte kunde ta ställning till huruvida två av målen hade uppfyllts: Mätaren för det ena målet saknade målnivå och uppfyllelsen av en av det andra målets mätare lämnar rum för tolkning. Totalt fanns 73 mätare som beskriver hur målen uppnåtts. Av dessa uppfylldes enligt revisionsnämndens utvärdering 68 procent. Enligt bokslutsrapporteringen hade två fler mål uppnåtts än vad som framkom i revisionsnämndens utvärdering.

I budgeten för 2020 fastställdes totalt 15 mål för 13 dottersammanslutningar som skulle rapporteras till stadsfullmäktige. Av dessa uppfylldes 13, det vill säga 87 procent.

Revisionsnämnden konstaterar att

Servicecentralen Helsingfors bör
◼ förtydliga sättet att ange de bindande verksamhetsmålen så att det är överensstämmande i budgeten och bokslutet samt på de olika ställena i budgeten.

stadstadsmiljösektorn bör
◼ i budgeten förtydliga mätaren för den målsatta tiden för svar på kundrespons, så att tolkningen av hur den genomförs ska vara entydig.

räddningsverket bör
◼ i budgeten fastställa mätare för sjukfrånvaron och Vatu-förfaranden så att målnivåer ställs upp för dem.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.