Renoverings- och ombyggnadsprojektet för Olympiastadion

Olympiastadion

Bakgrund

I Revisionsnämndens utvärderingsplan för 2020 ingick som anmälningsärende Projektet för ombyggnad och renovering av Olympiastadion. Det handlar om ett exceptionellt byggprojekt, som också märkbart överskridit sin ursprungliga kostnadskalkyl. Den 3.11.2020 höll revisionsnämnden ett möte på Olympiastadion. Iakttagelserna i denna text bygger i huvudsak på de uppgifter som Stadion-stiftelsen och byggherren har gett nämnden och på de redogörelser som nämnden erhållit. Dessutom har texten utgått från Statens revisionsverks revisionsberättelse och stadens handlingar om projektet.

Slutsatser

De slutliga kostnaderna för Renoverings- och ombyggnadsprojektet för Olympiastadion blev ca 127 miljoner större än vad som uppskattades i projektplanen. Kostnadsökningen berodde främst på tilläggs- och ändringsarbeten. Att kostnaderna i projektplanen inte hade bundits till anbudsprisindexet hade också en stor effekt. Av kostnadsökningen förklaras ca 50 miljoner euro av den stigande kostnadsnivån inom bygg. På förhand sett var det en orealistisk tanke att projektet skulle kunna hålla sig inom projektplanens kostnadsram, i och med att projektet ju var unikt och långvarigt och att kostnaderna inte bands till index. De dokument som lades fram för stadsfullmäktige, som fattade besluten om finansieringen, nämnde inget om kostnadskalkylens osäkerhet. Projektet hade en styrgrupp som bland annat hade till uppgift att säkra att kostnaderna hölls i schack. Men den saknade de befogenheter som skulle ha behövts för att övervaka kostnaderna. För att gallra i kostnaderna skulle man dessutom ha varit tvungen att pruta på de ursprungliga målsättningarna.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadsstyrelsen bör
◼ säkra att man vid gemensamt finansierade projekt kommer överens i detalj om befogenheterna för styrning och praktisk övervakning av projektet och om beredskap
för stigande kostnadsnivå innan man kommer överens om ett maximipris för projektet.


stadstadsmiljösektorn bör
◼ säkra att de genomförandeplaner som föreläggs stadsfullmäktige är tillräckligt färdiga och högklassiga och att en så pålitlig kostnadskalkyl som möjligt uppgörs för
dem. Dessutom bör man försäkra sig om att entreprenören förbinder sig att utföra projektet kostnadseffektivt.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.