Förverkligandet av medborgarbudgeten vid stadsmiljösektorn

Staran työntekijöitä hoitamassa kaupungin puistoaluetta

Utvärderingens mål

Utvärderingens huvudfråga var om stadsmiljösektorn har genomfört medborgarbudgeten i enlighet med lagstiftningen och stadens riktlinjer. För detta utreddes det om stadsmiljösektorn har verkställt de pågående och genomförda projekten inom medborgarbudgeten i enlighet med stadens riktlinjer, om stadsmiljösektorn har involverat kommunens invånare i genomförandeskedet av medborgarbudgeten, om stadslotsarna har hjälpt kommunens medlemmar i förverkligandet av medborgarbudgeten och om stadsmiljösektorn har vidtagit åtgärder för att få de mindre aktiva grupperna med i verksamheten.

Slutsatser

Stadsborna har erbjudits mångsidiga och effektiva möjligheter till delaktighet. Genomförandet har i huvudsak skett i enlighet med stadens riktlinjer med undantag av överskridning av tidtabellen och budgeten för vissa projekt. Man strävade inte heller efter att på ett omfattande sätt involvera olika invånargrupper i genomförandeskedet. Stadsmiljösektorn har involverat stadsborna i genomförandeskedet av medborgarbudgeten, men det har gällt främst de stadsbor som gett idéer för planer. Involverandet av stadsbor och kommunikationen gällande projektens genomförande förverkligades inte helt enligt medborgarbudgetens stadsgemensamma genomförandeprinciper. Kommunikationen via sociala medier lyckades väl, men det fanns föråldrad eller otydlig information på projektets nätsidor. På grund av att den största delen av projektets kommunikation utfördes digitalt hindrade t.ex. bristen på digitala färdigheter och apparater vissa stadsbor från att få information om projektens framskridande.

Under första omgången av medborgarbudgeten överskred några projekt sin budget. De extra kostnaderna betalas ur sektorns budget i stället för delaktighetsfonden. Med andra ord går det inte att se de verkliga kostnaderna genom att granska delaktighetsfondens läge.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadskansliet och stadsmiljösektorn bör
◼ genom samarbete definiera medborgarbudgetens mål och projekt så att målen kan nås med de resurser som reserverats för projekten.
◼ utveckla uppföljningen av totalkostnaderna för projekten och säkerställa att de korrekta uppgifterna för kostnaderna fås.

stadsmiljösektorn bör
◼ säkerställa att korrekt och tidsenlig information om främjandet av medborgarbudgetens projekt är tillgänglig för stadsborna
◼ utveckla kommunikationen gällande medborgarbudgetens projekt så att den sker genom flera kanaler och på flera språk. Kommunikationen måste bättre ta i hänsyn de stadsbor som inte följer sociala medier eller andra digitala kanaler.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.