Uppföljning av rekommendationerna med anledning av revisionen

Beräknad lästid: 1 minut

Enligt Helsingfors stads förvaltningsstadga har revisionsnämnden bland annat till uppgift att följa att de redovisningsskyldiga och de övriga som ansvarar för verksamheten har vidtagit behövliga åtgärder med anledning av de rekommendationer och anmärkningar som revisionen föranlett.

Stadens revisor rapporterar till revisionsnämnden om utförd revision tre gånger per år. Rapporterna delas ut till stadens och sektorernas samt förvaltningarnas och affärsverkens ledning samt till övriga personer som ansvarar för förvaltning och ekonomi. Räkenskapsårets revision delas också ut till stadsfullmäktige. Rapporterna redogör för iakttagelserna vid revisionen och ger förvaltningarna rekommendationer med anledning av dem.

Uppföljning av revisionsiakttagelserna i samband med revisionen 2018–2019

Under räkenskapsåret rapporterade revisorn till revisionsnämnden om brister i skötseln av ekonomin och förvaltningen, vilka upprepade gånger hade iakttagits vid revisionerna under åren 20182019. Områden som iakttagelserna upprepade gånger gällde var memorialverifikat, bokslutsspecifikationer och uppföljning av existerande egendom och lösöre, upphandlingsverksamheten samt administrationen. Revisionsnämnden anser det vara befogat att påminna förvaltningarna om att det är deras skyldighet att utan dröjsmål vidta åtgärder för att rätta till brister som upptäckts vid revisionen. Detta gäller särskilt dem som nämns i rapporterna, men rekommendationerna är nyttiga även för dem som inte varit föremål för granskning vid den aktuella revisionen.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadsstyrelsen ska
◼ säkerställa att de redovisningsskyldiga utan dröjsmål vidtar de åtgärder som revisorerna föreslagit, för att undanröja de iakttagna missförhållandena.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.