Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

  • My Helsinki materiaalipankki / Jussi Hellsten

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko ammatillisessa peruskoulutuksessa tehostettu opiskelijan osaamisen tunnistamista, tunnustamista ja täydentämistä strategiaohjelman 2013–2016 ja talousar­vion 2016 mukaisesti. Tavoitteena oli luoda järjestelmä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, tehostaa maahanmuuttajien ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamista, tunnustamista ja täydentämistä sekä hyödyntää erilaisia ammatil­lisen koulutuksen osaamisen kartuttami­sen muotoja.

Johtopäätökset

Osaamisen tunnistamista, tunnustamista ja täydentämistä on te­hostettu strategiaohjelman ja talousarvion mukai­sesti. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen jär­jestelmää on systema­tisoitu laatimalla prosessikaavioita ja ohjeita. Vuoden 2018 alusta alkaen kaikki Stadin ammattiopiston toimialat siirtyivät käyttämään sa­maa opiskelijahallinnon kokonaistietojärjestelmää, jolloin osaaminen tulee arvioiduksi aiempaa järjes­telmällisemmin. Maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista ja tunnustamista on tehostettu perustamalla Stadin osaamiskeskus, jonka toiminta alkoi elokuussa 2016. Osaamiskeskuksessa on räätälöity palvelui­ta, tehty osaamiskartoituksia ja kehitetty palve­luohjausta, jotta asiakkaat pääsevät sujuvammin tutkintoon johtavaan koulutukseen. Osaamisen tunnustamista on uudistettu ja hel­potettu osaamistodistuksella, joka on otettu käyttöön muun muassa onnistuneeksi koetussa seinättömässä työpajatoiminnassa. Tehostamisen tulokset eivät vielä näy opintojen läpäisyn paranemisena. Syynä tähän saattaa olla opiskelijoiden opiskeluvalmiuksien heikkeneminen ja ongelmien lisääntyminen.

Lautakunta toteaa, että: 

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee

  • lisätä ja helpottaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä esimerkiksi sei­nätöntä työpajatoimintaa laajentamalla.

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
CAPTCHA
Roskapostitarkistus