Tuloksellisuuden mittaaminen

Artikkelin kuvituskuva

Estimated reading time 2 minutes

Tavoite

Kuntalaki (410/2015, 121 §) määrittelee tarkastuslautakunnan tehtäväksi muun muassa arvida onko kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Vuonna 2015 tarkastuslautakunta päätti arvioida, miten Helsingin eri hallintokunnissa mitataan niiden keskeisten kuntalaisille tuottamien palvelujen tuloksellisuutta.  Arvioinnin kohteeksi valittiin sivistystoimen opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallintokunnista sekä rakennus- ja ympäristö-, sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen hallintokunnista ne virastot ja laitokset, jotka tarjoavat palveluja kaupunkilaisille.

Johtopäätökset

Arvioinnin piiriin kuuluneissa hallintokunnissa mitataan tuloksellisuutta monipuolisesti kuntasektorin tuloksellisuusmittareiden mukaisesti vähintäänkin virastotasolla ja suurempien virastojen osalta keskeisten palvelujen osalta.

Taloudellisuus on taloudellisten panosten ja tuotosten välinen suhde. Taloudellisuutta mitattiin useimmissa virastojen palveluissa yksikkökustannusten avulla, jotka useissa virastoissa saattoivat olla kokonaismenoja asukasta kohden. Taloudellisuuden mittaamisessa oli arvioinnin perusteella kehitettävää joissakin virastoissa. Tuottavuus tarkoittaa tuotosten ja panosten välistä suhdetta. Osalle virastoista tuottavuuden laskenta on tuttua ja ne saattavat käyttää tuottavuuden käsitettä laajempaa ns. tuottavuusmatriisia.

Henkilöstön aikaansaannoskyky tarkoittaa työelämän laatua, kuten työhyvinvointia, osaamista, motivaatiota, sitoutumista jne. Tämän mittaamiseen toteutetaan Kunta10 -mittausta kaupunkitasolla, joten työelämän laatua mitataan vähintään virastotasoisesti.

Lähes kaikki 18 virastoa mittaavat useimpien keskeisten palvelujensa laatua asiakastyytyväisyysmittausten tai asiakaskyselyjen avulla. Laatua mitataan myös muilla tavoin. Laadun mittarit vaikuttivat monipuolisilta.

Vaikuttavuus on kyky saada aikaan haluttuja vaikutuksia kuntalaisten hyvinvoinnissa. Keskeisimpien palvelujen selkeitä vaikuttavuusmittareita oli käytössään muutamalla virastolla. Useissa, erityisesti kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palveluissa, joissa laki määrittelee kunnan tehtäväksi sen, että palvelu järjestetään tai sitä on saatavilla, joudutaan tyytymään ns. vaikutusten edellytysten mittaamiseen. Vaikuttavuuden mittaamisessa oli selvästi kehitettävää.

The Audit Committee concludes that

kaupunginkanslian tulee

  • lisätä palvelujen monipuoliseen mittaamiseen ja mittareiden laadintaan liittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Koulutuksessa ja ohjeistuksessa on otettava huomioon vaikuttavuuden mittaaminen taloudellisuuden ja tuottavuuden sekä palvelun ja työelämän laadun mittaamisen ohella.

kaupunginmuseon, kulttuurikeskuksen, kaupunginorkesterin ja taidemuseon tulee

  • tehdä mittareiden kehittämiseen liittyvää yhteistyötä keskenään samankaltaisten palvelujen osalta.

 

Were the contents of this article useful to you?

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.