Asuntotonttien alennettujen vuokrien taloudelliset vaikutukset

  • My Helsinki materiaalipankki / Aleksi Poutanen

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, miten tarkoituk­senmukaisesti kaupungin alennettujen tonttivuok­rien kautta antama tuki, eli subventio, esitetään kaupungin talouden ja asumisen suunnittelu- ja seuranta-asiakirjoissa. Kaupunki vuokraa tontteja ARA- ja välimuodon asumiseen markkinavuokraa alemmalla hinnalla. Arvioinnin kohteena olivat poliittisille päätöksentekijöille annettavan tiedon laatu ja riittävyys. Myös tuen suuruusluokkaa arvi­oitiin.

Johtopäätökset

Arvioinnin perusteella tietoja vuokratuesta ei lain­kaan esitetä talouden ja asumisen suunnittelu- ja seuranta-asiakirjoissa. Myöskään maanmyynnin periaatteissa vuosille 2014–2018 ei käsitelty alennettujen tonttivuokrien muodossa annettavaa tukea. AM-ohjelma puolestaan käsittelee maa- ja asuntopolitiikan tavoitteita, mutta ei lain­kaan siihen liittyviä kaupungin tuloja ja menoja. Tontinvuokrauspäätöksissäkään ei esitetä arvioita siitä, miten paljon tukea alennetun vuokran muodossa kaupunki antaa asuntoyhtiölle vuositasolla tai koko tukiaikana. Arvioinnin perusteella kaupungin antama tuki alennettujen tonttivuokrien muodossa on suuruusluokaltaan 40 miljoonaa euroa. Kaupungin tulot asuntotonttien vuokrista olivat 126 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Lautakunta toteaa, että: 

kaupunkiympäristön toimialan tulee

  • parantaa asuntotonttien maanvuokran mää­rittelyperiaatteiden läpinäkyvyyttä.
  • parantaa tontinvuokrauspäätösten peruste­luja siten, että poliittisessa päätöksenteossa on käytettävissä tieto tontin vuosivuokrasta ja subvention määrästä.

kaupunkiympäristön toimialan tulee yhteistyös­sä kaupunginkanslian kanssa

  • parantaa taloudellisten vaikutusten esittä­mistä maa- ja asuntopolitiikan asiakirjoissa sekä tilinpäätöksessä.

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
CAPTCHA
Roskapostitarkistus