Erillisraportti 2014

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on tuot­taa valtuustolle päätöksenteon kannalta olennaista tietoa strategiaohjelmassa ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Tehtäväänsä liittyen lauta­kunta on julkaissut tämän sitovien toimin­nallisten tavoitteiden ja strategiaohjelman välistä yhteyttä käsittelevän erillisraportin, jonka havaintoja valtuusto ja hallintokun­nat voivat hyödyntää vuoden 2016 talous­arvion valmistelussa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.6.2013 lautakunnan raportointioikeutta koskevan hallinnon ja talouden tarkastussäännön muutoksen. Sen perus­teella lautakunnalla on mahdollisuus arviointikertomuksen lisäksi laatia valtuustolle erillisiä raportteja kau­pungin hallinnon ja taloudenhoidon kannalta merkittävissä asioissa. Lautakunnan näkemyksen mukaan stra­tegiaohjelman ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden kytkeytyminen toisiinsa on valtuuston päätöksenteon kannalta merkittävä asia. Kaupungin strategiaohjelmassahan valtuusto päättää kaupungin toiminnan päälin­joista ja vuotuisessa talousarviossa niiden toteuttamisesta.

Tämän erillisraportin julkaisu ajoittuu strategiaohjelman puolivälin tarkasteluun ja vuoden 2016 talousarvioehdotuksen valmisteluun. Lautakunnan erillisillä raporteilla pyritään paitsi ajankohtaisuuteen myös tasa­painottamaan arviointikertomuksen tavatonta laajuutta.

Valtuuston hyväksymä vuosien 2013–2016 strategiaohjelma ohjaa kaupunkikonsernille asetettavien vuotuisten talousarviotavoitteiden lisäksi tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan kohdentumista ja painotuk­sia. Tarkastusvirasto on syksyn 2014 aikana lautakunnan toimeksiannosta kartoittanut arviointitoimintaan ja raportointiin kohdistuvia valtuustoryhmien odotuksia. Helsinki on mukana myös laajemmassa suurten kau­punkien keskuudessa toteutettavassa tarkastuslautakuntien toimintaa ja arviointikertomuksia koskevassa valtuustokyselyssä.

Hallituksen vastikään antamassa esityksessä uudeksi kuntalaiksi tarkastuslautakunnan tehtäväksi on esitet­ty myös sen arviointia, onko kaupungin toiminta järjestetty tarkoituksenmukaisella ja tuloksellisella tavalla. Lakiin esitetään otettavaksi myös tarkastuslautakunnan arviointikertomusta koskeva laajempi raportointioi­keus. Tätä tarkoittavasta muutoksesta kaupunginvaltuusto päätti jo tarkastussääntömuutoksen yhteydessä kesäkuussa 2013, mistä lautakunta esittää valtuustolle arvostavat kiitoksensa.