Sukupuolten tasa-arvon edistäminen lasten ja nuorten palveluissa

  • Helsingin aineistopankki / Lauri Rotko

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko kaupunki toteuttanut sukupuolten välisen tasa-arvosuunnitelman toimenpiteitä lasten ja nuorten palveluissa. Arviointi rajattiin koskemaan varhaiskasvatusta, nuorisotointa ja liikuntatointa sekä koulutus- ja nuorisotakuun toteuttamista opetustoimessa sekä kaupunginkanslian elinkeino-osastolla. Suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa 2013–2016 hyväksyttiin osana kaupungin strategiaohjelmaa.

Johtopäätökset

Lasten ja nuorten palveluissa, erityisesti varhaiskasvatustoimessa, opetustoimessa ja elinkeino-osaston nuorisotakuun piiriin kuuluvissa palveluissa sekä nuorisotoimessa, on toteutettu tasa-arvosuunnitelman toimenpiteitä. Sen sijaan liikuntatoimessa tätä ei ole tehty kovin aktiivisesti. Varhaiskasvatustoimessa hankkeet ja koulutukset ovat tukeneet tavoitteen toteutumista. Työpaikoilla tasa-arvoajattelu vaihtelee, sillä sukupuolisidonnaisia käytänteitä on paljon. Opinto- ja uraohjaajia on koulutettu tasa-arvoasioissa ja tasa-arvotyö toteutuu käytännössä opinto- ja uraohjaajien neuvoessa nuoria, mutta voidaan todeta, että koulutuksen ja työelämän segregaatio on edelleen haaste.

Nuorisoasiankeskus on edelläkävijä tasa-arvoasioissa. Nuorisoasiainkeskuksessa tasa-arvotyön vaikutukset toteutuvat kohdatessa nuoria eri toiminnoissa. Liikuntatoimi on ollut aktiivinen kaupunkilaisten liikunnallisen tasa-arvon edistäjä, mutta virastona ei ole ottanut sukupuolten tasa-arvoajattelua omakseen. Koska liikuntatoimi on kuitenkin merkittävä vapaa-ajan toiminnan järjestäjä ja tukija, myös liikuntatoimessa on tärkeää tunnistaa ja ottaa nykyistä järjestelmällisemmin huomioon ja seurattavaksi sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus uudistettujen liikuntalain, tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain hengen mukaisesti.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettu laki sekä yhdenvertaisuuslaki uudistuksineen edellyttävät viranomaiselta ja koulutuksen järjestäjältä suunnitelman laadintaa siitä, miten lain tavoitteita edistetään. Helsingin kaupunkitason palvelujen tasa-arvosuunnitelmaa on tarpeen päivittää siten, että se ottaa huomioon molempien uudistettujen lakien velvoitteet soveltuvin osin.

Lautakunta toteaa, että: 

varhaiskasvatusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen tulee

• jatkaa toimenpiteitä sukupuolen mukaisen segregaation vähentämiseksi palveluissa.

opetusviraston ja kaupunginkanslian tulee

• jatkaa toimenpiteitä sukupuolen mukaisen segregaation vähentämiseksi palveluissa, joissa ohjataan nuoria koulutukseen ja työelämään.

liikuntaviraston tulee

• ottaa sukupuolten tasa-arvotyö ja yhdenvertaisuus aiempaa näkyvämmäksi osaksi toiminnan tavoitteita uudistetun liikuntalain, sukupuolten tasa-arvosta annetun lain ja yhdenvertaisuuslain mukaisesti.
• suunnitella toimenpiteitä sille, miten sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon päätösten ennakkovaikutusten arvioinnissa suunniteltaessa investointeja ja hankintoja sekä kohdennettaessa avustuksia.

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
CAPTCHA
Roskapostitarkistus