Kaupungin taloudellinen tuki tytäryhteisöille

  • Helsingin aineistopankki / Gardenia Helsinki

Tavoite
Arvioinnin kohteena olivat kaupungin tytäryhteisöt ja niille myönnetty taloudellinen tuki. Arvioinnin tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon kaupunki tukee taloudellisesti tytäryhteisöjä ja mihin tuet perustuvat. Pääkysymystä pyrittiin täsmentämään selvittämällä, miten tuet jakautuvat avustuksiin ja lainoihin sekä lainaan liittyviin takauksiin ja muihin mahdollisiin tukiin ja millä perusteilla niitä maksetaan.
Arviointiaineistona olivat avustusten ja muun tuen myöntämistä koskevat ohjeet ja päätökset sekä avustuksiin, lainoihin ja takauksiin liittyvistä järjestelmistä saadut tiedot. Arviointimenetelmänä käytettiin myös asiantuntijahaastatteluja.
Johtopäätökset
Tytäryhteisöille myönnettävien taloudellisten tukien eli avustusten, lainojen ja takausten yhteisarvo vuoden 2013 lopussa oli 870,4 miljoonaa euroa. Tästä avustusten osuus oli 21,8 miljoonaa euroa.
Tytäryhteisöille myönnettävästä taloudellisesta tuesta on asumiseen liittyvä panostus erittäin merkittävä: kaupungin tytäryhteisöille myöntämistä lainoista 421,9 miljoonaa euroa liittyi asumiseen vuonna 2013. Asuntotuotantoon ja asumiseen liittyvän toiminnan järjestämisen on katsottu olevan tarkoituksenmukaista yhdessä kaupungin ja sen omistamien yhtiöiden kanssa, joten yhtiöiden taloudellinen tukeminen tässä tapauksessa vaikuttaa perustellulta. Vaihtoehtoisesti kaupungin tulisi järjestää vuokra-asumiseen liittyvä toiminta ilman yhtiöitä hallintokuntiensa avulla.
Kaupunki takaa tytäryhtiöiden lainoja lähinnä erikoistilanteissa muun muassa silloin, kun yhteisöt eivät muuten saisi lainaa rahoituslaitoksilta.
Kaupungin tuki konserniyhteisöille on aina tapauskohtaista ja myönnettävää tukimuotoa harkitaan säännöllisesti. Yleisesti määriteltyjä perusteita tai ohjeita tukemiselle ei ole, vaan tuen myöntäminen perustuu pitkälti poliittiseen harkintaan siitä, mitä tuotetaan, kenelle ja minkälaisilla resursseilla.

Lautakunta toteaa, että: 
  • kaupungin tytäryhteisöjen avulla järjestetyn palvelutuotannon tukeminen taloudellisesti on tarkoituksenmukaista silloin, kun palvelun tuottaminen on kaupungin järjestämisvastuulla tai se katsotaan muuten tarkoituksenmukaiseksi.

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
CAPTCHA
Roskapostitarkistus

Arviointikertomuksessa: