Kaupunki

Suositusten vaikuttavuuden arviointi

Tarkastuslautakunnan vuonna 2016 antamien suositusten mukaisiin toimenpiteisiin on pääosin ryhdytty.

Lue lisää ›

Ostopalvelujen laatu ja sopimusten hallinta

Kilpailutettujen tukipalvelujen laatu pystyttiin useimmiten turvaamaan laadunvalvonnan ja sopimuksen seurannan avulla, vaikka puutteitakin esiintyi.

Lue lisää ›

Ulkomaisten investointien, yritysten ja osaajien houkuttelu

Helsinki houkuttelee ulkomaisia investointeja. Osaajien houkuttelu on laajamittaisemmin vasta käynnistymässä.

Lue lisää ›

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitovat toiminnan tavoitteet toteutuivat parhaiten kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla.

Lue lisää ›

Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten seuranta

Tilintarkastuksen havainnoista osa on toistuvia. Esimerkiksi muistiotositteisiin ja tase-erittelyihin liittyviä suosituksia on toteutettu puutteellisesti.

Lue lisää ›

Tavoitteena Suomen yritysmyönteisin kaupunki

Yritysmyönteisyyttä tukevista strategian toimenpiteistä pääosa on toteutettu. Yritysmyönteisyydessä on kuitenkin parannettavaa.

Lue lisää ›

Hankintojen ohjaus

Hankintoja tekevien perehdytykseen ja jatkuvaan koulutukseen sekä työnjaon ja ohjeistuksen selkeyttämiseen on tarvetta.

Lue lisää ›

Sitovien toiminnan tavoitteiden arviointi

Sitovien tavoitteiden toteutuminen vaihteli toimialoittain.

Lue lisää ›

Suositusten vaikuttavuuden arviointi

Tarkastuslautakunnan vuonna 2015 antamien suositusten mukaisiin toimenpiteisiin on pääosin ryhdytty.

Lue lisää ›

Avoimen datan julkaiseminen ja hyödyntäminen

Avoimen datan julkaisemista on lisätty, mutta saatuja hyötyjä on vaikea osoittaa.

Lue lisää ›

Kaupunkimarkkinointi ja matkailun kehittäminen

Kaupunkimarkkinointia ja matkailua on kehitetty pääosin strategian mukaisesti. Kaupungin myöntämät tuet suurtapahtumille eivät ole läpinäkyviä eikä niiden myöntäminen yhtenäistä.

Lue lisää ›

Suositusten vaikuttavuuden arviointi

Tarkastuslautakunnan vuonna 2014 antamien suositusten mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty lähes poikkeuksetta.

Lue lisää ›

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Virastojen ja liikelaitosten 82 sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta toteutui 73.

Lue lisää ›

Strategiaohjelman 2013-2016 toteuttaminen

Kaupungin strategiaohjelman toteuttamisesta on vaikea saada kokonaiskuvaa.

Lue lisää ›

Suositusten vaikuttavuuden arviointi

Vuoden 2013 arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten mukaisiin toimenpiteisiin on pääosin ryhdytty.

Lue lisää ›

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Virastojen ja liikelaitosten 88 sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta toteutui 75.

Lue lisää ›

Harmaan talouden torjunta

Kaupunki on onnistunut hyvin harmaan talouden torjunnassa niillä keinoilla, joita sillä on käytettävissään.

Lue lisää ›

Tuloksellisuuden mittaaminen

Tuloksellisuuden mittaaminen virastotasolla on monipuolista, mutta vaikuttavuuden mittaamisessa on selvästi kehitettävää.

Lue lisää ›

Innovaatiorahaston tuloksellisuus

Innovaatiorahaston rahoittamien hankkeiden tuloksellisuutta on vaikea osoittaa.

Lue lisää ›

Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikuttavuuden arviointi

Tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomuksessa esittämien suositusten mukaisiin toimenpiteisiin on pääosin ryhdytty ja niiden havaittavissa olevat vaikutukset ovat olleet myönteisiä.

Lue lisää ›

Tilivelvollisten velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin tilintarkastuksen suositusten johdosta

Tilintarkastaja on kiinnittänyt huomiota taloushallinnon sovelluksessa eli Laske-järjestelmässä ja hankintojen sekä päätöksenteon muotoseikoissa ilmenneisiin ongelmiin.

Lue lisää ›

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Vuoden 2014 talousarvion sitovista toiminnallisista tavoitteista toteutui tarkastuslautakunnan arvion mukaan 83 prosenttia.

Lue lisää ›

Sähköinen asiointi

Kaupungin strategiaohjelmien tavoitteet sähköisen asioinnin lisäämisestä ja palvelun saatavuuden parantamisesta ovat toteutuneet hyvin.

Lue lisää ›

Toimialarajat ylittävien palveluprosessien toteutuminen

Poikkihallinnolliset prosessit ovat hyvin eri vaiheessa ja niiden kehittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja aikaa yhteisen näkemyksen muodostamiseen.

Lue lisää ›

Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

Hallintokunnille asetetuista, vuoden 2013 talousarvion sitovista toiminnallisista tavoitteista toteutui tarkastuslautakunnan arvion mukaan 80 prosenttia.

Lue lisää ›

Hankinta- ja kilpailuttamisosaaminen palveluhankinnoissa

Virastojen ja laitosten hankinta- ja kilpailuttamisosaamisen taso palveluhankinnoissa on strategiakaudella jonkin verran parantunut.

Lue lisää ›

Virastojen tietojärjestelmähankkeet

Hyötyjen etukäteisarviointi oli tehty perusteellisesti vain euromääräisesti suurimmassa hankkeessa.

Lue lisää ›

Yhteistyön välttäminen veroparatiisikytkentöjä omaavien yritysten kanssa

Käytännössä kaupungin mahdollisuudet yhteistyön välttämiseksi ovat vähäiset.

Lue lisää ›

Designpääkaupunkihankkeen 2012 onnistuminen

Helsingin tunnettuus vahvistui designvuonna, koska medianäkyvyys oli kansallisesti ja kansainvälisesti poikkeuksellisen suurta.

Lue lisää ›

Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikuttavuuden arviointi

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien suositusten mukaisiin toimenpiteisiin on pääosin ryhdytty ja niiden havaittavissa olevat vaikutukset ovat olleet myönteisiä.

Lue lisää ›