Tuloksellisuuden mittaaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

  • Helsingin aineistopankki / Jussi Hellsten

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, mitataanko Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluissa keskeisten palvelujen tuloksellisuutta monipuolisesti kuntasektorin tuloksellisuusmittareiden mukaisesti. Tuloksellisuudella tarkoitetaan yläkäsitettä, joka koostuu taloudellisuudesta, tuottavuudesta, vaikuttavuudesta, laadusta ja työelämän laadusta. Tuloksellisuuskäsite on tunnettu kuntasektorilla jo pitkään. Helsingissä toimintoja mitataan monipuolisesti lähinnä tasapainotetun tulosmittariston tai tuottavuusmatriisin avulla.

Johtopäätökset

Sosiaali- ja terveyspalveluissa keskeisten palvelujen tuloksellisuutta mitataan monipuolisesti kuntasektorin tuloksellisuusmittareiden mukaisesti kaikkien muiden ulottuvuuksien paitsi vaikuttavuuden osalta. Taloudellisuusmittarina käytettiin toiminnallisen tilinpäätöksen yksikkökustannuksia tai -hintoja. Tuottavuuden sekä palveluprosessin sujuvuuden mittareissa ja mittaamisessa oli paljon hajontaa. Laadun mittaaminen vaikutti olevan varsin monipuolista. Sosiaali- ja terveysvirastossa on käynnissä myös vaikuttavuusmittariston kehittäminen Quadruple Aim -ajattelun pohjalta, missä toiminnan strategisia mittareita ovat tuottavuus, vaikuttavuus, saatavuus/asiakaskokemus ja henkilöstökokemus. Vaikuttavuuden mittaamiseksi on muodostettu väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia, riskitekijöihin liittyviä indikaattoreita. Terveysindikaattorit kattavat keskeiset kansantaudit ja hyvinvointi-indikaattorit kuvaavat sosiaalista huono-osaisuutta.

Lautakunta toteaa, että: 

sosiaali- ja terveysviraston tulee

• terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreiden kirjaamista ja seurantaa varten laatia aikataulutus, määritellä resurssit ja sopia selkeä työnjako siten, ettei tehtävä vie kohtuuttomasti aikaa hoitotyöltä.

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
CAPTCHA
Roskapostitarkistus