Kaupungin talouden arviointi

Tavoite

Arvioinnissa tarkasteltiin Helsingin kaupungin ja kaupunkikonsernin talouden tilaa vuonna 2015 ja talouden kehitystä vuodesta 2009 lähtien. Lisäksi arvioitiin, ovatko kaupungin strategiaohjelmassa asetetut käyttömenojen kasvuun ja investointien rahoituspohjaan liittyvät tavoitteet toteutuneet.

Johtopäätökset

Kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 mukaan velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella yhden prosentin tuottavuuden parantamisen tavoitteella ja rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla. Vuonna 2015 käyttömenoja koskeva tavoite ei toteutunut. Tähän kuitenkin vaikuttivat merkittävästi sellaiset menolajit, joihin kaupungin on vaikea omilla toimillaan vaikuttaa. Myöskään investointien rahoittamista koskevassa strategiatavoitteessa ei vuonna 2015 onnistuttu.

 Käyttömenot ylittivät talousarvion 11 miljoonalla eurolla. Euromääräisesti suurimmat talousarvion ylitykset olivat HUS-menoissa ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa. Kokonaisuutena hallintokunnat pystyivät kuitenkin noudattamaan talousarviota selvästi aikaisempia vuosia paremmin, koska talousarvion ylityksiä oli vain 11 prosentissa talousarviokohdista.

Investointimäärärahojen osalta huomionarvoista on investointimäärärahojen vajaakäyttö, joka on viime vuosina kasvanut. Vuonna 2015 investointimäärärahoista toteutui vain 68 prosenttia. Tarkastuslautakunnan arvioinneissa on ilmennyt, että yksi syy tälle voivat olla riittämättömät henkilöresurssit suunnitella ja rakennuttaa suunnitellut investoinnit.

Vuonna 2015 kaupungin taloudellinen asema muuttui oleellisesti vuodesta 2014 liikelaitosten, erityisesti Helsingin Energian, yhtiöittämisen vuoksi. Vuosikate oli vuonna 2015 riittämätön poistoihin nähden. Tämä pakottaa jatkossakin tiukkaan menokuriin.

Lautakunta toteaa, että: 

kaupunginkanslian tulee

• selvittää rakennuttajaresurssien riittävyys suhteessa käytettävissä oleviin investointimäärärahoihin.

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
CAPTCHA
Roskapostitarkistus

Arviointikertomuksessa: