Kotihoidon riittävyys ikääntyneiden palvelutarpeeseen nähden

Kiire on heikentänyt palvelun laatua. Ympärivuorokautisen hoidon arviointiprosessi kestää kauan.

Lue lisää ›

Kulttuuristrategian hyvinvointitavoitteiden toteutuminen

Lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa on lisätty kulttuuristrategian mukaisesti. Julkisen liikenteen maksut rajoittavat kuitenkin edelleen kouluajalla tapahtuvaa osallistumista kulttuuritoimintaan.

Lue lisää ›

Perusopetuksen kouluverkon kehittäminen

Peruskouluja on yhdistetty kaupunginhallituksen päättämien linjausten mukaisesti. Lapsivaikutusten arviointia ja asukkaiden osallisuuden toteutumista on kehitettävä.

Lue lisää ›

Tuloksellisuuden mittaaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden mittaaminen on vasta alkamassa.

Lue lisää ›

Terveysasemapalvelujen saatavuus

Hoitotakuu toteutuu, mutta erityisesti itäisen Helsingin terveysasemilla jonot ovat pitkiä.

Lue lisää ›

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus ja riittävyys

Palveluiden saatavuutta ja riittävyyttä on parannettu, mutta asumispalvelujen hoitoketju ei ole sujuva.

Lue lisää ›

Kaupunkimarkkinointi ja matkailun kehittäminen

Kaupunkimarkkinointia ja matkailua on kehitetty pääosin strategian mukaisesti. Kaupungin myöntämät tuet suurtapahtumille eivät ole läpinäkyviä eikä niiden myöntäminen yhtenäistä.

Lue lisää ›

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen lasten ja nuorten palveluissa

Varhaiskasvatuksessa, nuorisotoimessa sekä koulutus- ja nuorisotakuun palveluissa on toteutettu tasa-arvosuunnitelman toimenpiteitä. Liikuntavirastossa sukupuolten tasa-arvotyö on ollut vähäistä.

Lue lisää ›

Ensihoitoketjun toimivuus ja tuloksellisuus

Ensihoito on tuloksellista kasvaneesta tehtävämäärästä huolimatta.

Lue lisää ›

Suurien liikenneinvestointien ja tontinluovutuksen koordinaatio

Tontinluovutuksen ja suurien liikenneinvestointien koordinaatio on ollut riittävää.

Lue lisää ›

Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n omistajaohjaus

Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n omistamisen tarkoitusta ei ole määritelty.

Lue lisää ›

Tilinpäätösraportoinnin antama kuva tuloksellisuudesta

Tilinpäätös ei anna monipuolista ja kattavaa kuvaa siitä, onko toiminta taloudellista, tuottavaa, vaikuttavaa ja laadukasta.

Lue lisää ›

Avoimen datan julkaiseminen ja hyödyntäminen

Avoimen datan julkaisemista on lisätty, mutta saatuja hyötyjä on vaikea osoittaa.

Lue lisää ›

Strategiaohjelman 2013-2016 toteuttaminen

Kaupungin strategiaohjelman toteuttamisesta on vaikea saada kokonaiskuvaa.

Lue lisää ›

Kaupungin talouden arviointi

Kaupungin talous on vahvalla pohjalla.

Lue lisää ›

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Virastojen ja liikelaitosten 82 sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta toteutui 73.

Lue lisää ›

Suositusten vaikuttavuuden arviointi

Tarkastuslautakunnan vuonna 2014 antamien suositusten mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty lähes poikkeuksetta.

Lue lisää ›

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäistä valvontaa ja riskienhallinnan tilaa on parannettava.

Lue lisää ›

Yhteistyön toimivuus lastensuojelun ja lasten ja nuorten peruspalvelujen välillä

Yhteistyö lastensuojelun ja lasten ja nuorten peruspalvelujen välillä ei ole kaikilta osin riittävää.

Lue lisää ›

Innovaatiorahaston tuloksellisuus

Innovaatiorahaston rahoittamien hankkeiden tuloksellisuutta on vaikea osoittaa.

Lue lisää ›

Katu- ja puistosuunnitelmien toteuttaminen

Katujen ja puistojen rakentamisessa noudatetaan pääsääntöisesti yleisten töiden lautakunnan hyväksymiä katu- ja puistosuunnitelmia.

Lue lisää ›

Sosiaali- ja terveysviraston yhdistäminen

Uudistukselle asetetut tavoitteet saavutettiin melko hyvin.

Lue lisää ›

Palvelujen järjestäminen muistisairaille

Muistisairaat tarvitsevat erityisesti muistisairaille suunnattuja, muunneltavia palveluasumisen vaihtoehtoja ja ympärivuorokautista hoitoa sairautensa eri vaiheissa.

Lue lisää ›

Palvelukustannusten kehitys opetus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa

Helsingin muita kaupunkeja korkeammat yksikkökustannukset ovat lähentyneet suurten kaupunkien keskiarvoa.

Lue lisää ›

Maahanmuuttajanuorten suomen kielen opetus ammatillisessa koulutuksessa, työkokeilussa ja palkkatukityössä

Maahanmuutto ja monimuotoisuus Helsingissä 2013–2016 toimenpideohjelman toimenpiteitä on pääosin toteutettu.

Lue lisää ›

Toimitilojen korjausvelan hallinta

Korjausvelan hallinta edellyttää sekä maltillista korjausinvestointitason nostamista että entistä aktiivisempaa tilojen myynti- ja purkupolitiikkaa luodun salkutuksen mukaisesti.

Lue lisää ›

Att:n ja Hekan toiminnan mittaaminen ja yhteistyö vuokra-asuntojen peruskorjauksissa

Att ja Heka mittaavat toimintansa tuloksellisuutta ja yhteistyö vuokra-asuntojen peruskorjauksissa on toimivaa.

Lue lisää ›

Normaaliolojen häiriötilanteisiin varautuminen

Kaupunki on varautunut pääsääntöisesti riittävästi palvelutoimintojen jatkuvuuden turvaamiseen erilaisissa normaaliolojen häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Lue lisää ›

Pyöräilyn edistämisohjelman toteutuminen

Suuri osa pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteistä on edennyt.

Lue lisää ›

Kaupungin työllisyydenhoidon vaikuttavuus

Kaupungin työllistämistoimenpiteiden kohdentaminen on vaikeaa puutteellisten tietojen vuoksi.

Lue lisää ›

Nuorisotakuun toteutuminen

Helsingissä nuorisotakuun toteuttamiseen on panostettu ja toimenpiteitä suoritettu kattavasti.

Lue lisää ›

Konsernin tytäryhteisöihin liittyvien strategian toimenpiteiden toteutuminen

Toimenpiteitä on toteutettu melko kattavasti, mutta monet niistä vaativat vielä kehittämistä ja toimeenpanoa kuluvan strategiakauden aikana.

Lue lisää ›

Palkkatasa-arvo ja samapalkkaisuus

Käytännössä palkkaeroja sukupuolten välille luovat tehtävä- ja henkilökohtaiset lisät, tulos- ja kertapalkkiot, perhevapaiden käyttö ja muut poissaolot, osa-aikatyö sekä hakeutuminen esimies- ja johtotehtäviin.

Lue lisää ›

Tuloksellisuuden mittaaminen

Tuloksellisuuden mittaaminen virastotasolla on monipuolista, mutta vaikuttavuuden mittaamisessa on selvästi kehitettävää.

Lue lisää ›

Harmaan talouden torjunta

Kaupunki on onnistunut hyvin harmaan talouden torjunnassa niillä keinoilla, joita sillä on käytettävissään.

Lue lisää ›

Kaupungin talouden arviointi

Vuonna 2015 kaupungin taloudellinen asema muuttui oleellisesti vuodesta 2014 liikelaitosten, erityisesti Helsingin Energian, yhtiöittämisen vuoksi.

Lue lisää ›

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Virastojen ja liikelaitosten 88 sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta toteutui 75.

Lue lisää ›

Suositusten vaikuttavuuden arviointi

Vuoden 2013 arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten mukaisiin toimenpiteisiin on pääosin ryhdytty.

Lue lisää ›